Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Möjlighet att begränsa leverantörers från att använda arbetsmarknadsstöd vid fullgörande

Hej,

vi undrar om det är förenligt med LOU att ställa krav på att ett företag för ett visst uppdrag endast får använda sig av en viss procent personal med arbetsmarknadsstöd? Och då också använda incitament i upphandlingen som följer, att om företaget väljer att anställa personer med arbetsmarknadsstöd så ska de istället erhålla en bonus.

Vi vet ju att det går att reservera kontrakt för företag med arbetsmarknadsstöd, men går det att göra det omvända? Alltså premiera företag som anställer istället för att utnyttja stödet och hela tiden byta ut sin personal?

Kommentarer

 • Hej,

  Vi tolkar det som att ni inte avser att reservera upphandlingen för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Bestämmelsen i 4 kap. 18 § LOU om reserverad upphandling är därmed inte tillämplig.

  Av förarbetena framgår följande. För det fall en upphandlande myndighet utöver reglerna om reserverad upphandling önskar precisera de sociala hänsyn eller mål en leverantör ska ta eller uppnå, är den hänvisad till att tillämpa upphandlingsreglerna i övrigt. Handlingsutrymmet i det hänseendet bestäms således av hur sociala krav i allmänhet kan användas i en upphandling för att exempelvis gynna särskilt utsatta personer i samhället (prop. 2015/16:195 s. 458). Utifrån skälen i upphandlingsdirektivet och möjligheterna som ges i vissa artiklar borde finns det ett visst utrymme att ställa sociala krav.

  Upphandlingsmyndigheten kan inte göra bedömningar i enskilda fall. Därför kan vi inte bedöma om ert tänkta upplägg är förenligt med upphandlingslagstiftningen. Vi känner inte heller till om ett liknande upplägg har använts i praktiken.

  Frågan den upphandlande myndigheten bör ställa sig är vilket syfte det är som myndigheten vill uppnå genom att ställa kravet. Är det möjligen frågan om att hantera problematiken med väldigt låga anbud och dåligt utförda tjänster, eller är det så att man vill ta sociala hänsyn i upphandlingen? Om det är på grund av till exempel de två förstnämnda problemen bör den upphandlande myndigheten undersöka om kravställningen kan utformas för att motverka specifikt dessa. Det kan även vara bra att undersöka hur uppföljning kommer att ske under uppdragets utförande.

  Vi ser principiellt inget hinder mot att en upphandlande myndighet som ett särskilt kontraktsvillkor föreskriver att leverantören vid utförande av uppdraget endast får använda sig av en viss högsta andel personalen som är mottagare av arbetsmarknadsstöd. Dock ska det tänkta kravet vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Som vi ser det är det i vart fall inte uteslutet att det skulle kunna vara ett proportionerligt krav att ställa för att stävja ett dokumenterat otillbörligt nyttjande av arbetsmarknadsstöd inom den aktuella branschen. Notera att den upphandlande myndigheten vid en eventuell överprövning har att visa att kravet är proportionerligt och i övrigt förenligt med upphandlingsreglerna.

  Gällande din andra fråga, om det är möjligt att basera en viss del av ersättningen på om leverantören tillsvidareanställer personer som tidigare varit mottagare av arbetsmarknadsstöd, torde det bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Bonus är ett positivt incitament till skillnad från det negativa incitamentet viten. Den upphandlingsrättsliga bedömning borde, som vi ser det, vara snarlik. Att använda incitamentsklausuler i form av att betala ut bonus kan i vissa fall vara ett alternativ för att nå önskade mål när kontraktet utförs. Till exempel om incitamentet förbättrar kvalitén på tjänsten eller förbättrar arbetsklimatet mellan beställaren och utföraren.

  Vi ser dock ett par praktiska problem med incitamentsupplägget. Incitamentet skulle bara gynna företag som faktiskt har personal som vid upphandlingens genomförande mottar arbetsmarknadsstöd. Företag som inte har sådan personal kommer inte att kunna ta del av en sådan bonus (under förutsättning att företagen inte tar in ny personal som mottar arbetsmarknadsstöd för att utföra det aktuella uppdraget). Detta innebär att företag med personal som mottar arbetsmarknadsstöd kan lämna lägre priser i anbud för att sedan kompensera för detta när de anställer personalen som mottar arbetsmarknadsstöd. Man kan även fråga sig vad som händer med denna personal när uppdraget upphör. Det är inte uteslutet att den nyanställda personalen då blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Frågan är hur detta förhåller sig till syftet med incitamentet.

  I din fråga skriver du att upplägget är det omvända mot att reservera kontrakt för företag med arbetsmarknadsstöd. Syftet med reserverad upphandling är att stödja personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till att komma in på arbetsmarknaden för att få en ordinarie avlönad anställning. Vi skulle vilja hävda att er tanke att premiera företag som anställer istället för att utnyttja stödet och hela tiden byta ut sin personal är förenlig med syftet.

  Uppdaterad: den 23 maj 2019

  Med vänlig hälsning
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.