Till senaste kommentaren

Får en myndighet välja att säga upp avtalet med endast en av leverantörer i ett ramavtal?

Hej,

I ett förfrågningsunderlag LOU förenklat står följande:

"Köparen har ensidig möjlighet att säga upp hela eller delar av avtalet med en uppsägningstid om minst nio (9) månader, avtal kan tidigast upphöra 2022-06-30. Den totala avtalstiden är maximalt 4 år."

Upphandlingen tilldelar alla godkända leverantörer, och man kan som leverantör välja att lämna anbud på 1 eller flera (alla) av de fyra områdena upphandlingen rör. Får köparen säga upp avtal med några utvalda leverantörer inom ett område efter två år, eller är det så att köparen måste välja att ha kvar givet område med alla leverantörer? Dvs, får man vid uppsägning cherry-picka vissa leverantörer att ha kvar?

Kommentarer

 • Hej Roland,

  För att avgöra om ett avtalsvillkor är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

  Alla krav och villkor som ställs i en upphandling ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland principen om öppenhet och principen om likabehandling. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten ska behandla samtliga leverantörer som är part i avtalet lika vad gäller exempelvis under vilka omständigheter ett avtal kan komma att sägas upp. Om det inte framgår hur och under vilka förutsättningar ett avtal kan sägas upp innebär det att den upphandlande myndigheten fritt kan välja om avtalet med en leverantör ska sägas upp eller inte, vilket kan strida mot principen om likabehandling och även principen om öppenhet. Det är alltså inte möjligt att ”cherry-picka” vissa leverantörer som man vill ha kvar och säga upp avtalet med de leverantörer som man inte vill ha kvar på godtyckliga grunder.

  En annan aspekt är att ett avtal inte får ändras så att den ekonomiska jämnvikten ändras till förmån för den leverantör som tilldelats avtalet. Omfattningen av ett avtal får inte heller utvidgas betydligt. Om flera leverantörer har tilldelats ett ramavtal med samma upphandlingsföremål kan det, beroende på om tilldelning av kontrakt kommer att ske enligt exempelvis en fastställd rangordning eller en förnyad konkurrensutsättning, ifrågasättas om inte den ekonomiska jämvikten ändras till förmån för de leverantörer som är kvar efter det att myndigheten har sagt upp avtalet med vissa leverantörer. Om inte annat så är det rimligt att anta att de avtal som finns kvar kommer att utvidgas betydligt beroende på hur många avtal myndigheten väljer att säga upp. Om detta innebär en tillåten eller otillåten ändring av de kvarvarande ramavtalen måste avgöras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

  Läs mer
  Vi har tidigare besvarat en fråga om det är möjligt att Förlänga avtal men inte med alla leverantörer? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – grundläggande principer för offentlig upphandling
  • 17 kap. 14 § LOU – ett avtal får som regel inte ändras så att den ekonomiska jämvikten ändras till förmån för den leverantör som tilldelats kontraktet, och inte heller utvidgas betydligt i omfattning.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist
 • Hej.
  Vi sitter nu i den sitsen att vi har ett rangordnat ramavtal med två leverantörer där vi skulle vilja undvika att förlänga avtalet med den leverantör som är rangordnad etta. Om jag förstår ovanstående text rätt så har vi inte den möjligheten eftersom det då skulle rubba den ekonomiska balansen i avtalet.

  Vad finns det då för möjligheter för oss att "bli av med" en ramavtalsleverantör som inte sköter sig?

  Tack
  Johanna
 • Hej Johanna,

  Precis som vi skriver i inlägget ovan så får ett kontrakt eller ramavtal som utgångspunkt inte ändras på så sätt att den ekonomiska jämvikten ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet. Så skulle kunna vara fallet om den upphandlande myndigheten väljer att, på godtyckliga grunder, endast förlänga avtalet med några av de leverantörer som är part i ramavtalet. Detta eftersom en sådan ändring som huvudregel är att anses som en väsentlig ändring.

  Av förarbetena till LOU framgår dock att om en upphandlande myndighet, till följd av ett avtalsbrott, häver avtalet med en av leverantörer så bör inte det anses innebära att den ekonomiska jämvikten ändras till förmån för de återstående ramavtalsleverantörerna på det sätt som avses i bestämmelsen. Detta innebär att om det finns grund för att häva avtalet så bör det alltså, i vissa fall, kunna vara möjligt att endast förlänga med den ena av två ramavtalsleverantörer. Se även Kammarrätten i Stockholms mål nr 1355–15 där kammarrätten kom fram till att det var tillåtet att förlänga ett ramavtal med endast två av tre leverantörer. I det aktuella fallet ansåg den upphandlande myndigheten att det redan förelåg skäl att häva avtalet med den leverantör som man senare inte förlängde ramavtalet med.

  Notera att om den upphandlande myndigheten har angett i upphandlingsdokumenten att ramavtal ska tecknas med två leverantörer och att den fördelningsnyckel som tillämpas innebär att varje ramavtalsleverantör garanteras en viss volym av avropen så skulle en ändring, som innebär att det endast finns kvar en leverantör som får 100 procent av avropen, kunna vara en ändring av grundförutsättningarna för ramavtalet och därmed kanske inte möjlig av den anledningen. Detsamma gäller om tilldelningen av kontrakt ska ske genom en förnyad konkurrensutsättning, eftersom det inte är möjligt att genomföra en förnyad konkurrensutsättning om det endast finns en ramavtalsleverantör.

  Läs mer
  Läs mer om vad som gäller i det fall en upphandlande myndighet har angett att ramavtal kommer att tecknas med ett specifikt antal leverantörer där varje leverantör garanteras en viss volym av avropen och det inte är möjligt att teckna avtal med det antal som man har angett i inlägget Vad händer när det inte går att teckna avtal med antalet leverantörer som man angav i upphandlingen? i vår Frågeportal.

  Läs även mer om vad som gäller då tilldelning ska ske efter en förnyad konkurrensutsättning och det endast finns en ramavtalsleverantör i inlägget Går det att ha förnyad konkurrensutsättning i ett ramavtal med en leverantör? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 14 § andra punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – det är att anses som en väsentlig ändring om ändringen innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet
  • prop. 2015/16:195 s. 1132 – att ett ramavtal med en eller flera leverantörer hävs på grund av avtalsbrott, bör inte anses innebära att ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för de återstående ramavtalsleverantörerna i den mening som avses i 17 kap. 14 § andra punkten LOU.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.