Till senaste kommentaren

Får en myndighet välja att säga upp avtalet med endast en av leverantörer i ett ramavtal?

Hej,

I ett förfrågningsunderlag LOU förenklat står följande:

"Köparen har ensidig möjlighet att säga upp hela eller delar av avtalet med en uppsägningstid om minst nio (9) månader, avtal kan tidigast upphöra 2022-06-30. Den totala avtalstiden är maximalt 4 år."

Upphandlingen tilldelar alla godkända leverantörer, och man kan som leverantör välja att lämna anbud på 1 eller flera (alla) av de fyra områdena upphandlingen rör. Får köparen säga upp avtal med några utvalda leverantörer inom ett område efter två år, eller är det så att köparen måste välja att ha kvar givet område med alla leverantörer? Dvs, får man vid uppsägning cherry-picka vissa leverantörer att ha kvar?

Kommentarer

 • Hej Roland,

  För att avgöra om ett avtalsvillkor är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

  Alla krav och villkor som ställs i en upphandling ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland principen om öppenhet och principen om likabehandling. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten ska behandla samtliga leverantörer som är part i avtalet lika vad gäller exempelvis under vilka omständigheter ett avtal kan komma att sägas upp. Om det inte framgår hur och under vilka förutsättningar ett avtal kan sägas upp innebär det att den upphandlande myndigheten fritt kan välja om avtalet med en leverantör ska sägas upp eller inte, vilket kan strida mot principen om likabehandling och även principen om öppenhet. Det är alltså inte möjligt att ”cherry-picka” vissa leverantörer som man vill ha kvar och säga upp avtalet med de leverantörer som man inte vill ha kvar på godtyckliga grunder.

  En annan aspekt är att ett avtal inte får ändras så att den ekonomiska jämnvikten ändras till förmån för den leverantör som tilldelats avtalet. Omfattningen av ett avtal får inte heller utvidgas betydligt. Om flera leverantörer har tilldelats ett ramavtal med samma upphandlingsföremål kan det, beroende på om tilldelning av kontrakt kommer att ske enligt exempelvis en fastställd rangordning eller en förnyad konkurrensutsättning, ifrågasättas om inte den ekonomiska jämvikten ändras till förmån för de leverantörer som är kvar efter det att myndigheten har sagt upp avtalet med vissa leverantörer. Om inte annat så är det rimligt att anta att de avtal som finns kvar kommer att utvidgas betydligt beroende på hur många avtal myndigheten väljer att säga upp. Om detta innebär en tillåten eller otillåten ändring av de kvarvarande ramavtalen måste avgöras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

  Läs mer
  Vi har tidigare besvarat en fråga om det är möjligt att Förlänga avtal men inte med alla leverantörer? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – grundläggande principer för offentlig upphandling
  • 17 kap. 14 § LOU – ett avtal får som regel inte ändras så att den ekonomiska jämvikten ändras till förmån för den leverantör som tilldelats kontraktet, och inte heller utvidgas betydligt i omfattning.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.