Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man föreskriva att avtal får sägas upp utan anledning?

Är det tillåtet att ha nedanstående skrivning i en upphandling (och senare avtal):
"Endera part har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om sex (6) månader. Vid uppsägning enligt ovan har uppsägande part ingen skyldig att ange anledning till uppsägningen. Ingen ersättning, för t.ex. utebliven vinst, utgår vid uppsägning av avtal."

Dvs. att respektive part kan säga upp avtalet när som helst och utan att ange en anledning.

Kommentarer

 • Hej Fredrik!

  Tack för din fråga. Upphandlingsmyndigheten gör inte några bedömningar i enskilda ärenden och granskar därför inte utkast till förfrågningsunderlag eller förslag på enskilda formuleringar.

  Uppsägningsklausuler kan inkluderas i kontrakt för att reglera när och hur ett kontrakt kan avslutas i förtid. Hur en uppsägningsklausul får och bör utformas beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet och det syfte som ska uppnås med klausulen. Utformningen av en uppsägningsklausul är i första hand en avtalsrättslig fråga, men villkoren i förfrågningsunderlaget måste givetvis vara förenliga med de allmänna rättsprinciperna. En alltför långtgående rätt att godtyckligt säga upp ett avtal i förtid utan hänvisning till förutbestämda omständigheter eller överträdelser skulle kunna strida mot proportionalitetsprincipen. Detta är dock något som får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Om kontraktet kräver investeringar eller nyanställningar hos anbudsgivaren kan det vara mindre lämpligt att inkludera en klausul som gör det osäkert hur lång tid anbudsgivaren har för att ta igen sina kostnader för kontraktet. Under andra omständigheter eller i vissa branscher kan det å andra sidan vara godtagbart med en friare möjlighet att säga upp ett kontrakt.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.