Till senaste kommentaren

Hållbarhetskrav avseende salmonella

Hej! Ang revideringen av hållbarhetskriterier för livsmedel. Vad är bakgrunden till att kravet på salmonellafritt har tagits bort ur baskraven för kött? Behöver ha lite förklaringar att redovisa till kravställande politiker i vår kommun.
Cristoffer Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Christoffer,

  Nedan förklaras varför ett borttaget krav i offentliga kunders upphandlingsdokument INTE utgör en förändring i praktiken som försämrar folkhälsan. Resultatet blev då att kriteriet tagits bort då tillräckligt reglerande lagstiftning bedöms finns på området.

  Kravet för salmonellafrihet i produkter har varit under behandling i Upphandlingsmyndighetens kriterieöversyn 2016.

  Kriteriet för salmonellafrihet har funnits sedan år 2006 då det fanns betydligt färre föreslagna frivilliga kriterier att använda vid upphandling och därmed mindre uppföljningsbörda för köpare och i förlängningen även säljaren. Kriteriet infördes för att stödja de särskilda salmonellagarantier som Sverige och Finland fick vid sina EU-inträden. Kriteriet har enbart funnits för salmonella även om det finns många andra sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, t.ex. campylobacter och MSRA. Dessa smittor saknar i dagsläget standardiserade provtagningsmetoder och därför görs bedömningen att de inte bör kravställas i dagsläget även om de kan utgöra ett större hot mot folkhälsan än salmonella.

  Det finns omfattande lagstiftning för att inte utsätta människor för salmonellasmitta både inom EU och Sverige. Kriteriet har omfattat samtliga icke-sammansatta och sammansatta produkter, men i praktiken har köttberedningar troligtvis inte provtagits i enlighet med kriteriet då effekten av kriteriet uppnås genom andra reglerande bestämmelser.

  Hälsoeffekten av salmonellakriteriet i praktiken är därför högst begränsad – om samtliga produkter skulle provtas skulle kostnaden därtill läggas på kunden. Kriteriet i sin tidigare formulering skulle öka den administrativa bördan betydligt på leverantörer oavsett i vilket land djuret är fött, uppfött och förädlat utan att effekten, det vill säga risken att få salmonellasmittade livsmedel vid leverans till köken, skulle minska annat än marginellt. Bedömningen är även att det inte finns något lämpligt sätt att omformulera kriteriet för att minska risken för salmonellasmitta som kan motiveras ekonomiskt. Utifrån ett riskbaserat och hållbarhetsmotiverat perspektiv finns en mängd andra hållbarhetskriterier som rätt använda bidrar till större hållbarhetsvinster och det är inom dessa områden, t.ex. djurskydd och sociala krav, som både köparens och säljarens begränsade uppföljningsresurser bör fokuseras.
   
  Salmonellainfektion är en zoonos det vill säga en infektion som sprids mellan djur och människor, och djur kan vara smittade utan att uppvisa symtom. Bakterien finns naturligt i tarmen hos djur och kan finnas i animaliska livsmedel, men kan även spridas till andra livsmedel av vegetabilier genom gödsling och bevattning. Det finns cirka 2300 olika serotyper av salmonella, som alla kan ge upphov till tarminfektioner av olika svårighetsgrad hos människa. I Sverige rapporteras årligen 3000 - 4000 fall av salmonella på människa, varav drygt 80 procent smittas utanför landet.

  Bestämmelser kring kontroll av salmonella i importerade kylda, färska och frysta animaliska produkter finns i förordning 1688/2005/EG om särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg. Förordningen innebär att kött, inbegripet malet kött från nötkreatur, svin och fjäderfä, som är avsett för Sverige eller Finland ska provtas i avsändaranläggningen i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Varor som omfattas av de svenska salmonellagarantierna ska åtföljas av ett intyg som visar att salmonellaundersökning har utförts enligt gällande lagstiftning. All provtagning ska ske enligt kommissionens förordning (EG) 1688/2005 (lagstöd LIVSFS 2005:22).

  Förordningen innebär att kött, inklusive malet kött från nötkreatur, svin och fjäderfä, som är avsett för Sverige eller Finland i de flesta fall ska provtas i avsändaranläggningen i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Regelverk för provtagning av kött och malet kött omfattar inte köttberedningar och maskinurbenat kött och undantag kan även finnas för råvara som är avsedd att värmebehandlas när råvaran förädlas i Sverige till konsumentprodukter. En köttberedning definieras av Livsmedelsverket som ”Färskt kött inklusive finfördelat kött, till vilket livsmedel, smakämne eller andra tillsatser har tillförts eller vilket har genomgått processer som inte är tillräckliga för att ändra köttets muskelfiberstruktur och som sålunda inte tar bort de egenskaper som är karaktäristiska för färskt kött.”

  Genom bekämpning och kontroll i alla led inom animalieproduktionen kan det i Sverige produceras praktiskt taget salmonellafria livsmedel. Den goda svenska salmonellasituationen och den omfattande kontrollen har inneburit att Sverige och Finland sedan EU-inträdet 1995 har erhållit en tilläggsgaranti, som innebär att kött och ägg som förs in i Sverige måste vara fria från salmonella genom kontroll i exportlandet. I Sverige är det inte tillåtet att saluföra salmonellasmittade livsmedel. Om produkt innehåller salmonella ska den värmebehandlas tills den når en temperatur på minst 72 grader innan den når konsument för att inte utgöra risk för salmonellasmitta. Lär mer om sammansatta livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

  Salmonellaprovtagning inom svensk djuruppfödning och förädlingsindustri är riskbaserad. Det är viktigt att företag i Sverige tar ett eget ansvar för att behålla det goda salmonellaläge som byggts upp under lång tid. Inom uppfödning av kyckling kontrolleras alla besättningar, inom nötuppfödning tas stickprov och inom lammuppfödningen bedöms risken vara så låg för negativ påverkan på hälsan att ingen rutinmässig provtagning behövs. Detta på grund av att riskbilden i Sverige eller Finland inte motiverar generell provtagning inom lammnäringen. Inom alla näringar finns rutiner för riskhantering av patogener, t.ex. salmonella, för att inte äventyra människors hälsa. I svensk kycklinguppfödning tas salmonellaprover regelbundet och svensk kycklinguppfödning är i det närmaste salmonellafri. Om salmonella konstateras i svenska uppfödning kommer produkter från en sådan besättning inte ut på marknaden. Läs mer om salmonella på Livsmedelsverket webbplats.

  Både Livsmedelsverkets undersökningar och resultaten av kommunernas provtagning har visat att det förekommer att kött från andra EU-länder är kontaminerat med salmonella. Det gäller bland annat köttberedningar av fjäderfä, där införseln har ökat kraftigt sedan garantierna infördes. Salmonellagarantierna gäller som ovan nämnts inte köttberedningar. Det innebär vid handel inom EU att Sverige inte kan kräva salmonellaundersökning enligt lag för alla produkter. Livsmedelsverkets rekommendationer är dock att köttberedningar bör behandlas på samma sätt som produkter som omfattas av garantierna för att säkerställa att de följer lagstiftningen om att inte sätta salmonellasmittade produkter på marknaden. Företagen bör kräva salmonellaintyg alternativt provta produkten i sin egenkontroll på ett sätt som motsvarar kommissionens förordning (EG) 1688/2005. Företagen bör även göra en grundlig utredning av nya leverantörer så att man försäkrar sig om att leverantörerna kan och vet hur de ska uppfylla de svenska salmonellakraven - gärna med besök på plats och en inledande egen provtagning enligt gällande lagstiftning av de första tre partierna från en ny anläggning. Dessutom bör företagen utföra regelbundna stickprovskontroller för att kontrollera att intygen som åtföljer partierna är korrekta.

  Läs mer 
  Läs mer om kontroll och provtagning på Livsmedelsverkets webbplats.

  Uppdaterad: den 29 mars 2019

  Hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel
 • Hej!
  Är det fortfarande så att KravID 10415 Salmonellafrihet är under revidering och bör inte användas i livsmedelupphandlingar eller är det något nytt på gång om detta  eller gäller tidigare information för 2 månader sen?
  Hälsningar Gunnar Farmansson Upphandlingsenheten Kalmar kommun
  2017-03-28
  Kalmar kommun
 • Hej igen,

  Krav gällande Salmonella 10415 är borttaget med ovanstående motivering. I praktiken är bedömningen att gällande lagstiftning säkerställer att måltidsgästen får produkter fria från salmonella vilket är syftet med kriteriet.

  Vänliga hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.