Till senaste kommentaren

När får en leverantör uteslutas på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen?

Hej,
Vi har fått en sanningsförsäkran och där står det följande: "inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen". Vad är ett allvarligt fel hur ska vi tolka det?

Tack för ert svar på förhand

Kommentarer

 • Hej Malin,

  En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta.

  Allvarligt fel i yrkesutövningen kan omfatta alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende (se EU-domstolens dom i C‑465/11 Forposta). Det allvarliga felet kan, men behöver inte, avse brott. Att en leverantör exempelvis inte iakttar sina avtalsskyldigheter kan därför i princip anses utgöra ett fel i yrkesutövningen. Begreppet ”allvarligt fel” syftar på ett agerande från den aktuelle leverantören som tyder på att denne har en felaktig avsikt eller har varit vårdslös i viss omfattning. Att ett kontrakt genomförs felaktigt, ungefärligt eller bristfälligt kan eventuellt visa att leverantören har en bristande yrkeskompetens, men innebär inte automatiskt att ett allvarligt fel har begåtts (se punkterna 27, 29 och 30 i domen).

  Det finns inget krav på felet ska vara begånget i en tidigare avtalsrelation med den upphandlande myndigheten (eller avse avtalsbrott överhuvudtaget).

  Som exempel på ageranden som ansetts utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen kan nämnas då en leverantör utställt osanna fakturor (jfr Kammarrätten i Stockholms mål nr 4809–11) samt då en leverantör lämnat grovt felaktiga uppgifter som medfört en betydande överdebitering (se Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4211–08).

  Läs mer
  Frågor om uteslutning på grund av avtalsbrott har bland annat prövats av Kammarrätten i Göteborg i dom i mål nr 2090-11 och mål nr 4442-09, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2022-12 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1534-15. En diskussion om uteslutning på grund av avtalsbrott förs även i Konkurrensverkets rapport Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 49-51.

  Uppdaterad: den 23 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.