Till senaste kommentaren

Får man uppställa särskilda kontraktsvillkor om att verksamheten ska bedrivas i privat regi?

Finns det lagliga hinder mot att ställa krav på att bedriva verksamhet i privat regi som ett särskilt kontraktsvillkor som ska uppfyllas under kontraktstiden?

Ex: Att vid upphandling av färdtjänst ange i kontraktet att leverantören senast efter 12 månader från avtalsstart förbinder sig att bedriva enskild taxiverksamhet i kommunen, i syfte att stimulera taxiverksamhet på landsbygden som annars inte är lönsam?

Kommentarer

 • Hej Emmelie!

  Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som anskaffas och anges i upphandlingsdokumenten. Det följer även av den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet att kraven i en upphandling ska ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som skall täckas.

  Om ett krav inte handlar om hur kontraktet ska utföras, utan avser hur leverantören ska bedriva sin övriga verksamhet eller ska erbjuda tjänster som inte omfattas av upphandling, finns en överhängande risk att kravet saknar sådan koppling. En jämförelse kan göras med att det förvisso kan vara möjligt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor för de arbetstagare som ska utföra ett viss kontrakt, men det är i regel inte möjligt ställa krav på att dessa villkor ska gälla för arbetstagare inom andra delar av den tilldelade leverantörens verksamhet. En bedömning får i övrigt göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som anskaffas i den mening som avses i 16 kap. 2 § andra stycket LOU och anges i upphandlingsdokumenten
  • prop. 2006/07:128 s. 132 – det följer av proportionalitetsprincipen att kraven i en upphandling ska ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som skall täckas.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.