Till senaste kommentaren

Vilka bestämmelser finns om sekretess av leverantörer i ett dynamiskt Inköpssystem?

Om en leverantör ansökt om att få vara med i Dynamiskt Inköpssystem, kan den begära ut information om vilka andra leverantörer som ansökt också?

Kan man sekretessbelägga det som upphandlande myndighet?

Kommentarer

 • Hej Susanne,

  Absolut sekretess vid ansökan om att delta i ett dynamiskt inköpssystem
  Det framgår varken av lagen om offentlig upphandling (LOU) eller av LOU:s förarbeten om en ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem omfattas av absolut sekretess eller inte. En jämförelse kan dock göras med vad som gäller enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Ansökningsprocessen i ett valfrihetssystem liknar på många sätt ansökningsprocessen i ett dynamiskt inköpssystem. Av förarbetena till LOV anges att eftersom det inte föreligger någon konkurrens mellan leverantörerna i samband med ansökningsprocessen så föreligger det inte något behov av sekretess under tiden från det att ansökan kommit in till dess att den upphandlande myndigheten fattat beslut att godkänna sökanden som leverantör i systemet.

  Sekretess avseende godkända leverantörer i ett dynamiskt inköpssystem
  Det framgår inte heller av LOU om de leverantörer som är godkända i det dynamiska inköpssystemet ska vara synliga för samtliga parter. Att uppgifterna om vilka leverantörer som är godkända och anslutna till systemet bör vara tillgängliga för alla under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid kan eventuellt anses följa av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet.

  I detta fall har alltså samtliga leverantörer kännedom om vilka andra leverantörer som kommer att ha möjlighet att lämna anbud inom ramen för det dynamiska inköpssystemet eftersom den upphandlande myndigheten är skyldig att bjuda in samtliga godkända leverantörer att lämna anbud.

  Absolut sekretess vid inbjudan att lämna anbud i ett dynamiskt inköpssystem
  I samband med att den upphandlande myndigheten bjuder in anslutna och godkända leverantörer att lämna anbud gäller den absoluta sekretessen för uppgifter som rör anbuden. Det innebär bland annat att uppgifter om vem eller vilka leverantörer som faktiskt har valt att lämna anbud omfattas av sekretess. Dessa uppgifter är inte offentliga förrän ett tilldelningsbeslut har tagits eller ärendet dessförinnan har avslutats.

  Läs mer
  Läs mer om vad som gäller avseende offentlighet och sekretess i samband med offentlig upphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • prop. 2008/09:29 s. 111–112 – övervägande om det föreligger behov av absolut sekretess i samband med en ansökan om att få delta i ett valfrihetssystem
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighet och sekretesslag (2009:400) (OSL) – absolut sekretess i samband med en offentlig upphandling
  • prop. 1979/80:2, s. 148 – omfattningen av den absoluta sekretessen vid offentlig upphandling.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.