Till senaste kommentaren

Kan man sekretessbelägga delar av anbudet som ingår i utvärderingsfasen?

Hej

Jag undrar om det är ok att sekretessbelägga anbudslämnares svar som är del av utvärderingsmodellen. I detta fall poängsattes 5 punkter som gav poäng som gav avdrag i kronor på anbudspriset. Sekretessbeläggningen gör att vi ej kan se hur våra svar förhåller sig till den som vann och omöjliggör ifrågasättande av poängsättning och eventuellt överklagande.

Mvh

//Anders

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Om sekretess generellt
  Det är den upphandlande myndigheten som ska göra bedömningen om en eller flera uppgifter i ett anbud ska sekretessbeläggas eller inte. Huvudregeln är att uppgifter i inkomna anbud att betrakta som offentliga efter att tilldelningsbeslut har meddelats. Uppgifter som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden ska beläggas med sekretess om det av särskild anledning kan antas att den enskilde (i det här fallet leverantören) lider skada om uppgiften röjs. Sekretess kan även gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse.

  Det spelar inte någon roll enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) om uppgifterna är hänförliga till utvärderingsfasen i upphandlingen. Det är till exempel vanligt förekommande att á-priser beläggs med sekretess med stöd av sekretessbestämmelsen om uppgifter som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden.

  Det som kan vara värt att nämna i sammanhanget är att det endast är sådana uppgifter som omfattas av sekretess som ska sekretessbeläggas. Om en handling delvis innehåller uppgifter som omfattas av sekretess och delvis uppgifter som inte omfattas av sekretess ska inte hela handlingen beläggas med sekretess. Istället ska en avskrift eller kopia av handlingen lämnas ut där de sekretessbelagda delarna är borttagna, vilket brukar kallas för att man maskar handlingen.

  Informationsplikt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
  Vidare ska den upphandlande myndigheten enligt reglerna om information på begäran av en leverantör i LOU bland annat delge viss information till en anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud, till exempel upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet, och i tillämpliga fall hur förhandlingarna eller dialogen med anbudsgivarna har fortlöpt.

  Editionsföreläggande
  Den som ansöker om överprövning av en upphandling kan yrka att domstolen ska fatta beslut om ett så kallat editionsföreläggande. Edition innebär att rätten får besluta att en handling ska tillhandahållas om den kan antas ha betydelse som bevis. Detta innebär att edition inte medges när syftet med yrkandet är att få möjlighet att bedöma vilka grunder som bör åberopas. Edition innebär inte heller att motparten ges en automatisk rätt att ta del av den handling domstolen förelagt den upphandlande myndigheten att skicka in.

  Källhänvisningar
  •  31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – uppgifter som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden ska beläggas med sekretess om det av särskild anledning kan antas att den enskilde (i det här fallet leverantören) lider skada om uppgiften röjs.
  • 19 kap. 3 § OSL – Sekretess kan även gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse
  • 12 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kompletterande upplysningar
  • 20 § förvaltningsprocesslagen samt 38 kap. 8 § rättegångsbalken – editionsföreläggande och edition.
  Uppdaterad: den 6 december 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.