Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas?

Jag har, från leverantörssidan, under åren tyvärr kunnat konstatera en allt större benägenhet från upphandlande kommuner att bevilja sekretess för anbud i offentlig upphandling. Ibland är enda information utvärderingspriserna utan detaljer, senast har jag noterat att upphandlande enhet även sekretesskyddat vinnande anbudspris (utvärderingspris). Är detta verkligen rimligt att upphandlande enhet döljer utvärderingspris och även hela anbud?

Kommentarer

 • Hej!

  Enligt offentlighets- och sekretesslagens (OSL:s) bestämmelser gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden under vissa förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

  Av rättsliga avgöranden framgår att om effekterna av ett utlämnande av uppgifter är mer allmänt hållna föreligger inte tillräcklig grund för sekretess. När till exempel prisuppgifter i ett anbud ger uttryck för något om anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden kan dock bedömningen bli en annan. Prisuppgifter som sådana kan alltså omfattas av sekretess.

  Det finns ett antal avgöranden där enskilda prisuppgifter ansetts omfattade av sekretess, men där totalpriset kunnat lämnas ut. Ett sådant exempel är Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 565–04. Där ansåg domstolen det inte kunde antas att leverantören skulle lida ekonomisk skada av att den del av anbudssammanställningen som innehöll totalpriserna lämnades ut. Den mer utförliga anbudssammanställningen ansågs däremot vara en så detaljerad prisinformation att det fanns särskild anledning att anta att leverantören kunde lida skada. Även Kammarrätten i Jönköping (mål nr 3460–13) och Kammarrätten i Göteborg (mål nr 4003–13) nådde liknande slutsatser då uppgifterna innehöll information om prissättningsstrategier och priser på produktnivå (à-priser) som kunde skada leverantörerna i konkurrenshänseende.

  Det är dock inte uteslutet att samtliga prisuppgifter i ett anbud beläggs med sekretess efter den upphandlande myndighetens prövning. I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 606–09 ansåg domstolen att samtliga prisuppgifter skulle omfattas av sekretess då det fanns särskild anledning att anta att leverantören kunde lida skada vid uppgifternas röjande. Anbudet lämnades därför endast ut i de delar som avsåg rubriker och vissa inledande stycken.

  Huruvida det är rimligt för en upphandlande myndighet att sekretessbelägga samtliga prisuppgifter, eller till och med hela anbud, måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Då sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden kräver att det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs bör den upphandlande myndigheten ha goda skäl för ett sådant beslut.

  Källhänvisningar
  • 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden
  • Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 1991 ref. 56 och RÅ 1992 not. 537 och RÅ 2007 not. 154 – effekterna av ett utlämnande av uppgifter är mer allmänt hållna föreligger inte tillräcklig grund för sekretess, när till exempel prisuppgifter i ett anbud ger uttryck för något om anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden kan bedömningen bli en annan.
  Uppdaterad: den 2 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.