Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste all dokumentation vara med i steg 1 vid selektivt förfarande?

Hej,

I er "vägledning" Nyheterna i den kommande lagstiftningen - och hur hanterar vi mellantiden? skriver ni i 3.4.1 om Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten. Innebär detta att man vid annonseringen av ansökningsinbjudan (steg 1) vid ett selektivt förfarande även ska publicera anbudsinbjudan (förfrågningsunderlaget för steg 2) och göra det tillgängligt för potentiella leverantörer? Innebär det att kravspecifikationen (som hittills har publicerats vid steg 2) måste vara bestämd och inte kan ändras/justeras när väl annonseringen vid steg 1 är gjord?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Therese!

  Enligt 10 kap. 7 § i LOU gäller som huvudregel att den upphandlande myndigheten vid annonsering om upphandling, förhandsannonsering och annonsering om projekttävling, med elektroniska medel ska ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen. Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument ska myndigheten i annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få tillgång till dokumentet på något annat sätt. (Se prop. 2015/16:195 s. 1054)

  Med ”upphandlingsdokument” avses enligt 1 kap. 23 § LOU ”varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.”

  Upphandlingsmyndigheten har ännu ingen uttalad uppfattning vad gäller tolkningen av de nya reglerna i detta avseende. Hur regeln ska förstås förutsätter en mer djuplodande analys och innebörden får dessutom stora konsekvenser för många upphandlande myndigheter. Vi diskuterade emellertid internt innebörden och konsekvensen av de aktuella reglerna under framtagandet av det material du nämnde.

  Däremot kan jag nämna att danska Konkurrence- och Forbrugerstyrelsen i sin vägledning om de nya upphandlingsreglerna Udbudsloven Vejledning om udbudsreglerne har tolkat regeln på följande sätt:

  ”Ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i EU-tidende. Dette gælder, uanset hvilken udbudsprocedure der benyttes. […] Med det fulde udbudsmateriale menes alle de dokumenter, som ordregiver har udarbejdet eller henviser til for at beskrive eller fastlægge elementer i udbuddet eller i proceduren. Alle dokumenterne skal offentliggøres, når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Dette gælder, uanset hvilken procedure der benyttes, også ved proceduren for begrænset udbud.”

  Storbritanniens Crown Commercial Service (CCS) har å andra sidan i ett vägledningsmaterial betecknat Guidance on Electronic Procurement & Electronic Communication (s. 13) gett uttryck för en mer pragmatisk inställning:

  “CCS take the view that this provides a wide explanation of what might constitute procurement documents and that where individual regulations refer to “procurement documents”, what is meant by that wording changes based on the different stages of the process that has been reached. As the procurement and competition becomes more crystallised, CCS expect more of the documents falling within that wide definition of procurement documents to be generated and therefore supplied. In contrast, at very early stages, fewer of the documents, if any, would be included. We believe a purposive interpretation is appropriate here.”

  (Jag har för övrigt själv närvarat i ett sammanhang där en tjänsteman från Kommissionen uttalade att kravet på ”full documentation from the beginning” utgjorde en ”cultural revolution” för tvåstegsförfaranden. Tjänstemannens uttalade utgör naturligtvis ingen rättskälla, men ger möjligen en inblick i de förhandlingar och överväganden som föregick utformningen av de nya upphandlingsdirektiven.)

  Personligen är jag mer benägen att tolka regeln på det sätt CCS gör. Bland annat därför att jag har svårt att se att en annan tolkning går ihop med reglerna om kvalificeringssystem i LUF samt det nya sättet att använda förhandsannons som anbudsinfordran i LOU. Även i dessa fall finns samma regel i annonseringsförordningen (EU) 2015/1986  trots att något upphandlingsdokument knappast finns färdigställt vid publiceringen av annonsen avseende kvalificeringssystemet respektive förhandsannonsen. Man kan också tycka att om EU-lagstiftaren syftade till en nyordning i detta avseende hade detta bort ge större avtryck i upphandlingsdirektiven, till exempel i skältexterna.

  Det saknar egentlig betydelse för din fråga, men man kan tillägga att LOU-direktivet inte är internt konsekvent angående hur upphandlingsdokumenten ska hållas tillgängliga: I artikel 53.1 i LOU-direktivet anges att ”Den webbadress där upphandlingsdokumenten kan hämtas ska anges i meddelandet eller inbjudan att bekräfta intresse”, men enligt bilaga V del C till direktivet ska myndigheten i meddelandet om upphandling ange ”E-post eller webbadress där upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång”. I den nya annonseringsförordningen används i sin tur begreppet ”URL” (på svenska kallas detta ibland för internetadress) (se Standardformulär 2: ”Meddelande om upphandling”: Bilaga II i annonseringsförordningen)

  Uppdaterad: den 20 juli 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Henrik Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.