Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär det att sista anbudsdag infaller på en söndag?

Hej,
Om en publicerad upphandling har en söndag som sista anbudsdag, blir då sista anbudsdagen framflyttad till nästkommande icke röda dag/helgdag då? Eller kan sista anbudsdag vara en vanlig söndag?

Kommentarer

 • Hej Siri!

  11 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller bestämmelser om tidsfrister för den tid som en leverantör har till sitt förfogande att komma in med en anbudsansökan eller ett anbud. Enligt förarbetena är rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 tillämplig på alla i LOU förekommande tidsfrister (se prop. 2015/16:195 s. 1059). I artikel 3.4 i förordningen anges att om sista dagen av en tidsfrist som inte uttrycks i timmar infaller på en helgdag, söndag eller lördag ska tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme.

  Den upphandlande myndigheten bör säkerställa att sista dag för inlämnande av anbud inte infaller på en söndag i syfte att underlätta för anbudsgivare.

  När den upphandlande myndigheten bestämmer tidsfristen för att komma in med anbud ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbuden. Denna huvudregel ska alltid beaktas när tidsfristen bestäms. Det är därför inte tillräckligt att en upphandlande myndighet enbart iakttar bestämmelserna om minimitidsfrister.

  Källhänvisningar
  • 11 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – huvudregeln när tidsfristen bestäms.
  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.