Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ska inte upphandlare skyndsamt svara på frågor?

Jag läser på er hemsida att Den upphandlande myndigheten eller enheten ska lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före sista anbudsdag.
Har de rätt att samla ihop alla frågor och ge svar på alla som kommit in i ett gemensamt dokument som skickas ut två dagar efter att sista dagen för att ställa frågor har gått ut?
Vad händer tex om det uppkommer följdfrågor på ett svar som ges? Ska inte svar ges skyndsamt direkt när frågor kommer in? Och vad räknas iså fall som skyndsamt?

Kommentarer

 • Hej!

  Bestämmelser om en upphandlande myndighets skyldighet att lämna kompletterande upplysningar finns i 12 kap. 11 § och 19 kap. 28 § LOU (2016:1145). Se i övrigt förarbeten prop. 2015/16:195 del 1 s. 668-669 och del 2 s. 1073-1074 och 1148-1149, samt prop. 2006/07:128 s. 366-367.

  LOU innehåller regler om den sista tidpunkt som leverantörer ska fått ta del av upplysningar för det fall frågan framställts i god tid, men lagen reglerar inte hur lång tid ett svar på en fråga får dröja, förutsatt att det ges inom den aktuella tidsfristen. Hur den upphandlande myndigheten väljer att besvara frågor, dvs. om det lämnar svar löpande, eller samlar ihop flera svar för gemensam publicering, är upp till den upphandlande myndigheten.

  Det finns inte något hinder mot att en upphandlande myndighet lämnar upplysningar långt innan denna tidpunkt och det är i regel även i den upphandlande myndighetens intresse att göra detta. Lämplighetsavvägningar av detta slag regleras däremot inte i LOU.

  I det fall en leverantör har följdfrågor som ansluter till ett svar får en bedömning göras om följdfrågan framställts i god tid, i likhet med andra frågor. Det finns inte någon särskild regel som anger en ytterligare tidsfrist för följdfrågor.

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Hej,

  Hur räknas egentligen "sex dagar före sista anbudsdag"? Ska man inkludera sista anbudsdagen i dessa sex dagar?
  Hanifa
 • Hej Hanifa,

  Formuleringen i 12 kap. 11 § skiljer sig något mot formuleringen i artikel 53.2 i LOU-direktivet. I artikeln formuleras: Den upphandlande myndigheten ska till alla anbudsgivare som deltar i upphandlingsförfarandet lämna ut kompletterande upplysningar om specifikationerna och de kompletterande handlingarna senast sex dagar före tidsfristen för mottagande av anbud.

  I Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 3487-16 hade kompletteringar av förfrågningsunderlaget lämnats den 4 mars 2016 och sista anbudsdag var den 9 mars. Domstolen kom där fram till att kompletteringen inte hade skett inom tidsfristen "senast sex dagar före angiven sista dag för anbud", de räknade således inte med anbudsdagen i tidsfristen.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • får en myndighet undvika att svara på frågor? exempelvis genom att ge svar som inte är relaterade till upphandlingen eller genom att inte svara på frågan alls?
  J H C
 • Hej!

  Av 12 kap. 11 § LOU kan utläsas att upphandlande myndigheter ska lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före den sista angivna dagen för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Vid ett påskyndat förfarande enligt 11 kap. 10 § ska kompletterande upplysningar lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud. Sådana upplysningar lämnas oftast i samlad form i ett dokument med rubriken ”frågor och svar” (se prop. 2015/16:195 del 2, s. 1073).

  En förutsättning för att så svar på sin fråga är alltså att frågan inkommit ”i god tid”. Har frågan inkommit för sent enligt LOU finns således ingen skyldighet för den upphandlade myndigheten att besvara frågan.

  I övrigt gäller att om kompletterande upplysningar inte lämnas inom den tid som anges i 11 §, ska tidsfristen för anbud förlängas enligt 11 kap. 8 § 1. Detsamma gäller då, att en förlängning av tidsfristen förutsätter att begäran om upplysningar har framställts i god tid. Om den kompletterande informationen innebär en väsentlig ändring av upphandlingsdokumenten ska tidsfristen för anbud förlängas enligt 11 kap. 8 § 2. En alltför väsentlig ändring av upphandlingsdokumenten innebär dock att upphandlingen måste göras om (se prop. 2015/16 del 2 s. 1073).

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.