Till senaste kommentaren

Ska LOU tillämpas vid betalning av deltagande i nätverk?

Är deltagandekostnad för partnerskap i nätverk en tjänst och ska då LOU tillämpas?

Har det någon betydelse vilken typ av nätverk som avses?

Kommentarer

 • Hej Heléne,

  Med offentlig upphandling avses de åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Frågan är om överenskommelsen mellan den upphandlande myndigheten och den externa parten (arrangören av nätverket) faller in under begreppet kontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.

  Begreppet ekonomiska villkor ska förstås så att alla förvärv med någon form av motprestation som har ett ekonomiskt värde omfattas. I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 797–06 uttalar Kammarrätten bland annat följande:
  En upphandling avser anskaffning av något, dvs. att den offentliga sektorn tillförs en tillgång eller en tjänst och betalar för detta. Upphandling gäller således avtal beträffande köp, leasing och exemplifierade onerösa fång. LOU:s bestämmelser skall normalt följas när ett behov hos en upphandlande enhet skall tillgodoses, mot någon form av ekonomisk ersättning, av någon utanför den egna juridiska personen”.

  Av ditt exempel framgår inte tillräckligt med omständigheter för att bedöma om det är frågan om ett kontrakt. Vanligtvis bör en betalning för partnerskap i ett nätverk leda till en motprestation som har ett ekonomiskt värde för den upphandlande myndigheten. Det vill säga det rör sig om tilldelning av kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Som utgångspunkt bör alltså betalning för partnerskap i ett nätverk omfattas av LOU.

  Det finns, såvitt vi vet, inget undantag i LOU för tjänsten du beskriver. Beroende på vem motparten (leverantören) är kan eventuellt bestämmelserna om intern upphandling vara tillämpliga. I sammanhanget kan det nämnas att direktupphandlingsgränsen för upphandling enligt LOU är 615 312 kronor.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad som avses med offentlig upphandling
  • 1 kap. 15 § LOU – definition av kontrakt
  • 3 kap. 11–16 §§ LOU – intern upphandling.
  Uppdaterad: den 2 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.