Till senaste kommentaren

Går det bra att blanda ska- och börkrav?

Hej!

Är det tillåtet att ställa ett skakrav och även ett tillhörande börkrav att utvärdera på?

Till exempel
 1. Bilen ska gå i minst 110km/t
 2. Ange hur fort bilen går
  <110 = 0 p
  111-120=1p
  >121=3p

Kommentarer

 • Hej Krister,

  Ja det är möjligt att ställa ett obligatoriskt krav och även ett tillhörande tilldelningskriterium. Notera dock att kvalificeringskrav inte får sammanblandas med tilldelningskriterier, läs mer om det i inlägget Får kontroll av anbudsgivarens lämplighet och tilldelning av kontrakt ske samtidigt? i vår Frågeportal.

  Vid utformningen av upphandlingsdokument är det viktigt att det klart och tydligt framgår hur framförallt obligatoriska krav och tilldelningskriterier är avsedda att tillämpas vid utvärderingen. Är inte så fallet kan upphandlingsdokumenten anses strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, särskilt öppenhetsprincipen.

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda ärenden och granskar därför inte heller till exempel utkast till upphandlingsdokument. Vi kan alltså inte bedöma om ditt exempel är möjligt att använda i en upphandling. Med beaktande av vad jag skrev ovan om öppenhetsprincipen kan dock följande noteras gällande ditt exempel.
  • Det går inte att tilldela 0 poäng eftersom bilen då inte uppfyller det obligatoriska kravet om 110 km/t.
  • Tilldelningskriteriet anger inte vilken poäng som erhålls om bilen går i 110km/t eller 121km/t, möjligen ska tecknen < och > ersättas med ≤ och ≥.
  Se även EU-domstolens dom i mål C-546/16 Montte där EU-domstolen kommer fram till att artikel 66 i LOU-direktivet (motsvaras av 6 kap. 10 § LOU) ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den i det aktuella fallet, som ger de upphandlande myndigheterna möjlighet att i upphandlingsdokumenten vid ett öppet förfarande, uppställa minimikrav beträffande den tekniska utvärderingen, så att anbud som inte uppnår ett förutbestämt tröskelvärde för lägsta poäng i slutet av utvärderingen är undantagna från vidare utvärdering i tilldelningsförfarandet, oberoende av hur många anbudsgivare som kvarstår.

  Uppdaterad: den 23 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.