Till senaste kommentaren

Kan skadebedömningen vid en överprövning påverkas av att man själv inte uppfyller alla krav?

Hej!

Om en leverantör som har blivit kvalificerad och utvärderad men inte tilldelad har ansökt om överprövning av en upphandling och gjort gällande att det finns fel i en annan leverantörs anbud, men själv har vissa fel i det egna anbudet (som den upphandlande myndigheten då tar upp i sina inlagor) kan rätten då beakta den upphandlande myndighetens invändningar i överprövningsprocessen?

Vänliga Hälsningar

Kommentarer

 • Hej,

  Rättsläget är oklart om bristen i den överprövande leverantörens anbud kan påverka domstolens bedömning om leverantören lidit skada eller inte. Kammarrätterna har kommit fram till olika slutsatser i frågan och det saknas vägledning från högsta instans.

  Exempel på avgöranden som tar upp frågan är
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5929–10 – en invändning om bristande kravuppfyllnad i den överprövande leverantörens anbud som förs fram först i överprövningsprocessen kan inte prövas inom ramen för överprövningsprocessen
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 924–12 – tillämpningen av principen reformatio in pejus (som innebär att en enskild inte ska komma i sämre ställning genom att överklaga en dom eller ett myndighetsbeslut) skulle strida mot likabehandlingsprincipen. Om ingen av leverantörerna har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav men båda har behandlats på samma sätt vid utvärderingen har likabehandlingsprincipen inte åsidosatts. I och med detta beaktades den överprövande leverantörens kravuppfyllnad vid skadebedömningen. Leverantören ansågs inte ha lidit skada
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 741–13 - en överprövande leverantör hamnar inte i ett sämre läge genom att domstolen tar hänsyn till en invändning om bristande kravuppfyllnad i dennes anbud. En sådan invändning kan därför prövas
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 388–13 – invändningen om den sökande leverantörens brister i det egna anbudet är en självständig fråga som inte kan prövas i samma mål
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 10158–18 - nya omständigheter får framföras i kammarrätten om det inte leder till att saken ändras. En invändning om brister i den sökande leverantörens anbud kan alltid prövas, även om bristen inte avser samma krav som ansökan tar sikte på. Den sökande leverantören bedömdes i det här fallet inte ha lidit skada.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.