Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur avgör man om det som ska upphandlas utgör ett byggentreprenadkontrakt eller tjänstekontrakt?

Jag vill veta hur jag kan skilja på om en upphandling är en tjänst eller en entreprenad.

Fastighetsjour, en tjänst och bygg i samma. Det stor skillnad i tröskelvärde.

Kan man säga något generellt?
Hänvisar i mitt fall till ABFF15

Kommentarer

 • Hej Marie,

  För att avgöra hur upphandlingsföremålet ska klassificeras behöver man inledningsvis titta på definitionerna av byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt i LOU.

  Definition av byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt
  Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som
  1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,
  2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk, eller
  3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en upphandlande myndighet som utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen. (se 1 kap. 9 § LOU)
  I 1 kap. 10 § LOU definieras ett byggnadsverk som det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.

  Enligt 1 kap. 21 § LOU avses med tjänstekontrakt ett kontrakt som gäller tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i 1 kap. 9 § LOU.

  Blandade kontrakt
  Om en upphandling avser ett föremål som delvis klassificeras som en byggentreprenad och delvis en tjänst blir nästa steg att titta på reglerna i 2 kap. LOU om blandad upphandling.

  I 2 kap. 1 § LOU framgår att med ett blandat kontrakt avses ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster eller byggentreprenader) som alla regleras i denna lag, eller ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels annan upphandling.

  I 2 kap. 2 § första stycket LOU framgår att om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestämmelserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för kontraktet. Detta stycke ska tillämpas om en upphandling har inslag av såväl byggentreprenader som tjänster.

  I en sådan situation ska det huvudsakliga syftet, eller ändamålet, med kontraktet avgöra vilka bestämmelser som är tillämpliga. Om byggentreprenadverksamheten är en naturlig följd av tjänsten, det vill säga är beroende i förhållande till tjänsten, ska kontraktet i sin helhet bedömas som ett tjänstekontrakt. I beaktandesats 8 i LOU-direktivet anges bland annat följande:
  ”Offentliga tjänstekontrakt, särskilt på området för fastighetsförvaltningstjänster, kan i vissa fall omfatta byggentreprenad. Om emellertid sådan byggentreprenad är av underordnad betydelse i förhållande till kontraktets huvudinnehåll och är en följd av eller ett komplement till detta, kan det faktum att sådan byggentreprenad ingår i upphandlingen inte anses vara ett tillräckligt skäl för att klassificera det offentliga tjänstekontraktet som ett offentligt byggentreprenadkontrakt.”

  De allmänna bestämmelserna ABFF 15 har ingen betydelse när man ska klassificera upphandlingsföremålet utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.