Till senaste kommentaren

Hur avgör man om det som ska upphandlas utgör ett byggentreprenadkontrakt eller tjänstekontrakt?

Jag vill veta hur jag kan skilja på om en upphandling är en tjänst eller en entreprenad. Fastighetsjour, en tjänst och bygg i samma. Det stor skillnad i tröskelvärde. Hänvisar i mitt fall till ABFF15.

Kan man säga något generellt?

Kommentarer

 • Hej Marie,

  För att avgöra hur upphandlingsföremålet ska klassificeras behöver man inledningsvis titta på definitionerna av byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Definition av byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt
  Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som
  1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1 till LOU,
  2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk, eller
  3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en upphandlande myndighet som utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen.
  Ett byggnadsverk definieras som det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.

  Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i definitionen av byggentreprenadkontrakt.

  Blandade kontrakt
  Om en upphandling avser ett föremål som delvis klassificeras som en byggentreprenad och delvis en tjänst blir nästa steg att titta på bestämmelserna om blandad upphandling i 2 kap. LOU.

  I 2 kap. 1 § LOU framgår att med ett blandat kontrakt avses ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster eller byggentreprenader) som alla regleras i denna lag, eller ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i LOU, dels annan upphandling.

  I 2 kap. 2 § första stycket LOU framgår att om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla regleras i LOU ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestämmelserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för kontraktet. Detta stycke ska tillämpas om en upphandling har inslag av såväl byggentreprenader som tjänster.

  I en sådan situation ska det huvudsakliga syftet, eller ändamålet, med kontraktet avgöra vilka bestämmelser som är tillämpliga. Om byggentreprenaden är en naturlig följd av tjänsten, det vill säga är beroende i förhållande till tjänsten, ska kontraktet i sin helhet bedömas som ett tjänstekontrakt. I skälen till LOU-direktivet anges bland annat följande:
  ”Offentliga tjänstekontrakt, särskilt på området för fastighetsförvaltningstjänster, kan i vissa fall omfatta byggentreprenad. Om emellertid sådan byggentreprenad är av underordnad betydelse i förhållande till kontraktets huvudinnehåll och är en följd av eller ett komplement till detta, kan det faktum att sådan byggentreprenad ingår i upphandlingen inte anses vara ett tillräckligt skäl för att klassificera det offentliga tjänstekontraktet som ett offentligt byggentreprenadkontrakt.” (beaktandesats 8 i LOU-direktivet)

  De allmänna bestämmelserna ABFF 15 (Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service) har ingen betydelse när man ska klassificera upphandlingsföremålet utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av byggentreprenadkontrakt
  • 1 kap. 10 § LOU – definition av byggnadsverk
  • 1 kap. 21 § LOU – definition av tjänstekontrakt.
  Uppdaterad: den 19 november 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.