Till senaste kommentaren

Skyldighet att efterannonsera vid avbrytande av upphandling?

Hej,

Jag undrar om en upphandlande myndighet har en skyldighet att efterannonsera när man avbrutit en upphandling?

Med vänliga hälsningar,

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Såvitt vi känner till finns det inte någon skyldighet för upphandlande myndigheter att efterannonsera då man avbrutit en upphandling.

  Enligt artikel 50 i LOU-direktivet ska en upphandlande myndighet sända ett meddelande om kontraktstilldelning om resultatet av upphandlingsförfarandet. Enligt ordalydelsen bör skyldigheten alltså bara gälla de fall då ett kontrakt faktiskt har tilldelats.

  Det finns emellertid ingenting som hindrar en upphandlande myndighet från att göra en frivillig efterannonsering. En sådan efterannonsering ska göras med hjälp av Standardformulär 3 - Meddelande om tilldelning av kontrakt (vid upphandlingar enligt LOU), där den upphandlande myndigheten i sådana fall kan lämna upplysningar om utebliven tilldelning i avsnitt V.1.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om efterannonsering och hur man avslutar upphandlingsprocessen på vår webbplats.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Svaret är ett typiskt exempel på en bokstavstolkning av lagen. Om vi däremot tolkar lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades kommer vi sannolikt fram till ett annat svar.

  Lagstiftaren har skapat ett annonseringssystem med meddelande samt efterföljande efterannonser. Ett sådant förfarande följer av öppenhetsprincipen.

  Leverantörer har rätt att överpröva en myndighets beslut att avbryta en upphandling. För att möjliggöra denna rätt måste ett sådant beslut sannolikt kommuniceras via TED.

  Om vi istället använder Upphandlingsmyndighetens bokstavstolkning kommer vi troligtvis fram till att det inte föreligger någon skyldighet att meddela ett avbrytandebeslut till någon, vi kanske inte ens behöver fatta ett beslut om avbrytande. Och för övrigt; vart i lagen står det att vi överhuvud taget kan avbryta en upphandling?

  Att annonsera upphandlingar regleras i upphandlingslagarna. När upphandlingen överstiger EU:s tröskelvärden ska alla för upphandlingen väsentliga beslut kommuniceras via TED. Detta måste sannolikt även gälla beslut avseende avbrytande av en upphandling. Inte för att det står i lagen utan för att det följer av praxis, rättsprinciperna eller lagstiftarens syften.
  lasse
 • Hej,

  Vad lagstiftarens motiv med att inte föreskriva någon rättslig skyldighet för en upphandlande myndighet att efterannonsera då man avbrutit en upphandling går bara att spekulera i. Motivet framgår varken av LOU-direktivet eller lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) förarbeten. Upphandlingsmyndigheten kan inte spekulera i lagstiftarens motiv, utan enbart tolka lagen i enlighet med rättskälleläran. I en sådan tolkning ingår bland annat, men inte bara, bokstavstolkning (ordalydelsen).

  En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får ansöka om överprövning av en upphandling även innan en upphandling avbrutits. Naturligtvis går det inte att klaga på ett avbrytandebeslut innan det tagits.

  Reglerna om när en upphandlande myndighet får avbryta en upphandling framgår av praxis. Du kan läsa mer om detta i inlägget Får en upphandling avbrytas? i Frågeportalen.

  Endast vissa beslut ska eller får kommuniceras via TED. Vilka dessa är framgår av respektive upphandlingsdirektiv och upphandlingslag. Det är alltså inte korrekt uppfattat att alla för upphandlingen väsentliga beslut ska kommuniceras via TED.

  Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – allmänna bestämmelser om överprövning.
  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.