Till senaste kommentaren

Får man ställa krav på Svanenmärkning vid upphandling enligt LUF?

Hej,
Vi ska upphandla fönsterputs (tjänst och produkter) enl LUF i Stockholmsområdet. Vill gärna ställa krav på att tjänsten ska vara Svanenmärkt och det borde väl gå enl den uppdaterade lagstiftningen. Vad jag kan se finns tre aktörer som är Svanenmärkta i Stockholmsområdet.

Frågor:
 • Hur formulerar jag krav på Svanenmärkning?
 • Anses det vara för liten konkurrens med tre möjliga anbudsgivare?
Stort tack på förhand för svar!

Kommentarer

 • Hej Annika,

  Det är möjligt att i upphandlingsdokumenten ställa krav på en miljömärkning av en vara eller tjänst. Tidigare var det endast möjligt att hänvisa till kriterierna bakom märkningen, men i och med 2017 års lagändring kan krav ställas på märkningen i sig. Detta gäller dock endast under följande förutsättningar (se 9 kap. 14 § LUF):
  • märkningens samtliga krav har koppling till det som ska upphandlas,
  • märkningens samtliga krav är lämpliga för att definiera det som ska upphandlas,
  • märkningen grundas på objektiva kriterier,
  • märkningen har tagits fram i ett transparent förfarande,
  • märkningen är tillgänglig för alla och
  • märkningen är fastställd av ett oberoende organ.
  Förutsättningarna är kumulativa, vilket innebär att samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att ställa krav på en särskild miljömärkning. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten eller enheten bör säkerställa att såväl innehållet i den aktuella miljömärkningen som processen för framtagandet av märkningen överensstämmer med ovan angivna kriterier.

  En upphandlande myndighet som kräver en viss märkning ska godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga med kraven för den angivna märkningen.

  Anbudsgivare kan visa att kravet är uppfyllt antingen med den märkning som kravställts i upphandlingsdokumenten, eller med annan märkning som uppfyller likvärdiga märkeskrav (9 kap. 15 § LUF). Frågan om vad som är ”likvärdigt” är inte definierat i lagstiftningen. Likvärdigheten bör bedömas utifrån myndighetens behov i den aktuella upphandlingen, men frågan får i slutändan avgöras av rättstillämpningen.

  Läs gärna mer om miljömärkning på vår webbplats. Sidan hänvisar till bestämmelser i LOU men motsvarade gäller enligt LUF.

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och ger således inte heller förslag på formuleringar i enskilda upphandlingsdokument. Du hittar förslag på hållbarhetskrav för städ och kemikalier i vår kriteriebibliotek.

  Vidare har upphandlande myndigheter eller enheter ett förhållandevis stort utrymme att utforma sin upphandling som den önskar så länge den inte på ett otillbörligt sätt styr kravställningen mot en viss leverantör eller en viss produkt. En upphandling får alltså inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att en viss leverantör gynnas eller missgynnas (se 4 kap. 2 § LUF). Kraven som ställs ska även vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av dessa principer är proportionalitetsprincipen, som bland annat innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten inte får ställa mer långtgående krav på leverantören än vad som kan anses ändamålsenligt. Huruvida ett krav är konkurrensbegränsande och oproportionerligt eller inte måste avgöras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

  Läs mer
  Läs även motsvarande inlägg i vår Frågeportal som inte har vinkel enligt LUF: Får man ställa krav på Svanen-märkning?.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.