Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Systemstöd för uppföljning av hållbarhetskrav

Finns det några system som stödjer en uppföljning av hållbarhetskraven vid nybyggnationer? På uppdrag av Stockholm stad undersöker vi vad det finns för systemstöd för att förbättra uppföljningen av hållbarhetskrav under nybyggnation.

Kommentarer

 • Hej
  Tack för frågan!
  Vi har en rad kriterier som syftar till att styrande dokument och system för uppföljning ska upprättas. Det gäller krav på projekteringen, på byggnaden och hanteringen under byggprocessen. Kraven är utformade så att de kan användas i upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) direkt. Kraven innebär exempelvis att system för uppföljning ska upprättas av entreprenören och godkännas av beställaren. Även krav som direkt eller indirekt är förutsättningar för att uppföljnings ska vara möjlig finns.

  Bland annat har vi krav för att en Sårbarhetsanalys av miljö- och energikrav ska genomföras i projekteringsskedet. Sårbarhetsanalysen kan minska risken för bygg-fel eller riskkonstruktioner och felaktiga val och beslut i sådana fall det visar sig att olika mål eller krav står i strid med varandra. Sårbarhetsanalysen kan även peka ut kritiska moment under byggprocessen och kan motverka att hållbarhetskrav ”tappas bort”. Kravet är därför viktigt för styrning och uppföljning under ett byggprojekt.

  Objektsanpassad miljöplan innehåller även krav på att miljöplanen i sin helhet eller i relevanta delar ska ingå i de handlingar som styr påföljande skeden i byggprocessen, så som olika projekteringsanvisningar, systemhandlingar, bygghandlingar. Den justerade objektsanpassade miljöplanen ska dessutom ingå i relationshandlingarna. Kravet är utformat för att säkerställa genomförandet, effekten och möjligheterna till uppföljning av beställarens miljöprogram eller de krav som berör miljö, hälsa och energi.

  Säkerställande av underentreprenörer med fler, heter ett krav. Det innebär att entreprenören ska säkerställa att de som arbetar på entreprenörens uppdrag så som underentreprenörer och berörda underleverantörer tar ansvar enligt den objektsanpassade kvalitets- och miljöplanen.

  Kravet på Miljöronder innebär att miljöronder ska genomföras. Entreprenören ska utifrån framtagen sårbarhetsanalys och den objektsanpassade miljöplanen redovisa en plan för miljöronderna. Miljöronder ska bland annat ta upp hur risker, aktiviteter och mål i sårbarhetsanalysen och den objektsanpassade miljöplanen ska hanteras. Planen för miljöronderna ska beskriva vilka områden (energi, materialhantering, vatten, buller med mera) som ska behandlas i ronderna och hur ofta ronder genomförs och vilka som ska delta. Kravet är därmed också ett krav på uppföljning under kontraktstiden och genom byggprocessen.

  System för uppföljning av energikrav är ett krav som säger att entreprenören i samråd med beställaren ska upprätta ett objektsanpassat system för uppföljning av de krav som ställs avseende energi. Kravet räknar upp ett antal moment och rutiner med mera som måste ingå i det system som ska upprättas. Kravet säger också att det går att baseras systemet på SVEBY: s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen och baseras på SVEBY: s stödjande dokument, eller annat system med likvärdigt innehåll avseende för entreprenaden relevanta delar. Kravet leder till att uppföljning måste ske.

  Kravet på Givare och mätare är nödvändig för att kunna följa upp och verifiera byggnadens energianvändning och se att beställaren krav på byggnaden har uppnåtts. Givare, mätinstrument och deras placeringar är då en förutsättning för att kunna följa upp och verifiera och beräkna att ställda krav uppfylls.

  Verifiering av energikrav under garantiperioden är ett krav säger att en specifik kontraktsbilaga kommer upprättas som fastställer vad som gäller avseende verifiering av byggnadens energiprestanda. En förutsättning för att avtal ska kunna tecknas med entreprenören (om kravet används) är att också en sådan kontraktsbilaga kommer att undertecknas. Mätning av byggnadens energiprestanda kommer då att ske under garantiperioden.

  För att minska användning och risker med kemikalier och olika ämnen finns krav på materialval. Här finns även ett krav på Styrning av material, varor och kemiska produkter som även är en förutsättning för uppföljning.

  Krav finns även på att miljöplanerna inom olika byggskeden ska överlämnas till beställaren så att uppföljning underlättas. Därutöver finns krav för att upprätta planer som inkluderar uppföljning, exempelvis mät- och kontrollplaner, för olika sakområden. Sakområden är fuktsäkerhet, inomhusklimat, lufttäthet, magnetiska fält och buller. Krav finns även på att en miljösamordnare ska finnas.

  För samtliga andra hållbarhetskrav och kriterier som Upphandlingsmyndigheten har så finns även information om hur de kan följas upp och verifieras. Kraven hittar man i myndighetens kriteriebibliotek.

  Hoppas det kan hjälpa!

  Läs även gärna vår vägledning Avtalsförvaltning.

  Uppdaterad: 30 november 2018 Endast länkning till vägledning.
  Uppdaterad: 26 september 2019 Brutna länkar lagade.

  Med vänlig hälsning
  Jens
  Jens Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.