Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att använda lågt satta takpriser i upphandlingen?

Hej!

Kan en offentlig aktör sätta takpris på löpande timdebitering även om ett sådant timpris är så pass lågt att det vore konkurrenshämmande?, alternativt skulle resultera i att större företag i branschen med större omkostnader än ett småbolag skulle göra ofrivillig förlust om företaget lämnade anbud och vann upphandlingen?

Kommentarer

 • Hej!

  Att en upphandlande myndighet uppställer villkor om takpris torde inte i sig stå i strid med LOU. I förarbetena till LOU framgår att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier (se prop. 2015/16:195 s. 788). Detta kommer även till uttryck i artikel 67.2 andra stycket i LOU-direktivet.

  Som huvudregel har den upphandlande myndigheten en stor frihet att själv utforma sin upphandling. Även upphandlingsdokument som inte är optimalt utformade får godtas under förutsättning att de grundläggande upphandlingsprinciperna inte träds för när (se Högsta förvaltningsdomstolen dom RÅ 2002 ref. 50).

  Den upphandlande myndigheten måste alltså hålla sig inom de ramar som följer av den offentliga upphandlingens grundläggande principer. Villkor med takpriser som är oproportionerliga eller som utformats i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt är därför inte tillåtna (se 4 kap. 1–2 §§ LOU). Enbart användandet av takpriser i sig innebär emellertid inte att en sådan situation är för handen.

  Avslutningsvis bör det även ligga i den upphandlande myndighetens intresse att använda sig av takpriser som är lämpliga och genererar anbud från leverantörer, vilket riskeras med alltför lågt satta takpriser.

  Uppdaterad: den 27 juni 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.