Till senaste kommentaren

Vem är behörig företrädare att skriva under ett avtal?

Hej,
Vi hade en diskussion om var gränsen går att teckna firma när det gäller ramavtal. Är det enbart själva ramavtalet som ska skrivas under av någon hos beställande myndighet, eller måste avropen också undertecknas av firmatecknare? Är det skillnad om det är ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning eller enbart en leverantör där premisserna är lite olika specificerade i själva ramavtalet?

Kommentarer

 • Hej Lotta,

  Det finns inte någon bestämmelse om att avtal i en offentlig upphandling ska vara undertecknat för att vara giltigt och bindande. Vem som är behörig att ingå avtal för en parts räkning är därmed främst en avtalsrättslig fråga.

  Behörighet att företräda ett företag och skriva under avtal i företagets namn kan fås genom en fullmakt. En fullmakt är ofta skriftlig, men även muntliga fullmakter gäller. En annan vanlig form av fullmakt är ställningsfullmakt. Till exempel så kan behörigheten för en VD i ett aktiebolag vara beroende på om åtgärden ryms inom den löpande förvaltningen. Det är upp till parten (firman) att avgöra vem som ska ges behörighet att teckna ett visst avtal eller en viss typ av avtal i det enskilda fallet. Vem som får underteckna ett specifikt avtal beror alltså hur behörigheten har delegerats hos respektive part i det enskilda fallet.

  I sammanhanget är det viktigt att skilja mellan registrerad firmatecknare, behörig firmatecknare och behörig företrädare.

  Den förstnämnda kretsen av personer framgår av ett registreringsbevis. Det finns domar som tyder på att den andra kretsen är densamma som den första (se Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5136-11, mål nr 5882-12, mål nr 3380-13, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3805-11, mål nr 1853-13, mål nr 2488-13 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1383-14. Detta har dock ifrågasatts i litteraturen.). Den sista nämnda kretsen är normalt sett vidare och omfattar de som är behöriga att företräda ett företag och skriva under avtal i företagets namn.

  Krav i en upphandling på att en viss person från leverantörens sida ska underteckna ett anbud eller avtal
  En vanligt förekommande angränsande fråga är vem från leverantörens sida som ska underteckna ett anbud eller avtal.

  Om det i upphandlingsdokumenten ställs ett uttryckligt krav på att anbud ska undertecknas av registrerad firmatecknare måste leverantören följa det. För att bli registrerad firmatecknare räcker inte en fullmakt, utan det krävs även att behörigheten har registrerats. Följs inte ett sådant krav ska den upphandlande myndigheten förkasta anbudet.

  Om motsvarande krav ställs avseende undertecknande av avtal kan en vinnande leverantörs underlåtenhet att följa villkoret utgöra ett skadeståndsgrundande avtalsbrott.

  Källhänvisningar
  • 2 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) - om fullmakt
  • 8 kap. 29 § aktiebolagslag (2005:551) (aktiebolagslagen) - den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.