Till senaste kommentaren

När är en byggentreprenad genomförd?

I 15 kap. 11 § LOU anges att en upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs tekniska kapacitet i form av en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt.

Fråga 1: Vad avses i detta avseende med "genomförda" byggentreprenader? Ska byggentreprenaden vara såväl påbörjad som avslutad inom den angivna tiden eller är det tillräckligt att byggentreprenaden har färdigställts inom den angivna tiden?

Fråga 2: Finns det någon tidsgräns för hur gammalt intyget får vara?

Kommentarer

 • Hej Sofia,

  1. När är en byggentreprenad genomförd?
  Av bestämmelsen framgår inte vilken dag som ska vara utgångspunkt för att bedöma om byggentreprenaden anses genomförd. Så länge intyget avser ett uppdrag som är slutfört senast fem år innan anbudstidens utgång torde det anses tillåtet (se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, 2:a uppl., s. 514).

  Det kan nämnas att om en anbudsgivare kan uppfylla ett krav på teknisk kapacitet genom att ange ett pågående referensuppdrag eller inte får bedömas utifrån hur kravet formulerats i upphandlingsdokumenten. Kammarrätten i Stockholm framförde i sin dom i mål nr 6528–10 att det mot bakgrund av syftet med regleringen inte kan anses föreligga något hinder mot att tillåta att teknisk kapacitet styrks genom pågående uppdrag. I det aktuella fallet innehöll dock upphandlingsdokumenten en uttrycklig bestämmelse om att ett referensuppdrag kunde vara pågående. I det fall upphandlingsdokumenten inte innehåller någon särskild reglering i frågan får en bedömning göras utifrån kravets utformning.

  Notera att det av 15 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas, får en upphandlande myndighet begära att en leverantör ska lämna en utredning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som har utförts tidigare än vad som anges i 15 kap. 11 § punkterna 1 och 2 LOU. Det är alltså möjligt att begära in en förteckning över exempelvis utförda byggentreprenader som utförts de senaste tio åren för att uppnå effektiv konkurrens.

  2. Finns  någon tidsgräns för hur gammalt intyget får vara? 
  Nej det finns ingen tidsgräns. Intyget ska, precis som övrig bevisning som får begäras in av upphandlande myndigheter, spegla aktuella förhållanden hos leverantören.

  Läs mer
  Se även inläggen Är uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU om teknisk kapacitet uttömmande? och Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 8 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.