Till senaste kommentaren

Är uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU om teknisk kapacitet uttömmande?

Hej!

Jag har funderingar gällande utredning/bevisen i 15 kap. 11 § LOU. Är regleringen av vilka bevis avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet som den upphandlande myndigheten får kräva uttömmande? Vad menas med "får"?

Om jag ställt ett krav där utredningen blir enligt 15 kap. 11 § punkten 1 LOU måste jag följa den punkten rakt av eller kan jag bara begär in enligt en del av punkten?

Exempelvis som bevis/utredning på mitt kvalificeringskrav begär jag endast in; "minst ett referensobjekt enligt angivna krav ska kunna styrkas med ett intyg om entreprenaden utförts på ett tillfredsställande sätt". Jag tar alltså inte in bevis på en förteckning över genomförda byggentreprenader de senast 5 åren. Är det ok?

Kommentarer

 • Hej!

  15 kap. 11 § LOU reglerar vilken utredning om en leverantörs tekniska kapacitet som får begäras in till stöd för att kvalificeringskraven avseende tekniska kapacitet är uppfyllda. Bestämmelsen genomför artikel 60.4 i LOU-direktivet. Uppräkningen i bestämmelsens punktlista är uttömmande. I direktivet räknas den bevisning upp som får krävas av den upphandlande myndigheten (se artikel 60.1 och 60.4). Den upphandlande myndigheten kan därför enbart åberopa de handlingar som uttryckligen anges i bilagan, vilket motsvarar uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU. Mer långtgående utredning får inte begäras.

  När det gäller bevis avseende den yrkesmässiga kapaciteten får rättsläget betraktas som oklart (se inlägget Går det att ställa krav på referenser i en upphandling?).

  Mindre långtgående utredning är däremot tillåten att begära. Direktivet innehåller inget krav på att den upphandlande myndigheten måste kräva viss utredning. Att en upphandlande myndighet får begära in utredningen i punktlistan innebär endast att denna möjlighet finns, inte att det är en skyldighet. Det är därför endast nödvändigt att begära in den utredning som behövs för att säkerställa att leverantören uppfyller de uppställda kvalificeringskraven. Den upphandlande myndigheten får i detta avseende endast ställa sådana krav avseende teknisk kapacitet som kan bevisas med den utredning som följer av 15 kap. 11 § LOU.

  Det bör dock inte finnas något hinder för en leverantör att åberopa annan utredning än den som framgår av uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU för att visa att denne uppfyller kvalificeringskraven avseende teknisk kapacitet (se prop. 2015/16:195 s. 773).

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.