Till senaste kommentaren

Tidsfrist för att ansöka om överprövning av avtals giltighet

Enligt LOU 2007:1091 så är tidsfristen för överprövning, enligt 16 kap. 17 §, 30 dagar om ”den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §”. Räcker det med att skicka information om att avtalet är tecknat eller krävs någon särskild/kvalificerad information i övrigt för att tiden ska förkortas till 30 dagar?

Frågan avser 2007-lagstiftningen.

Kommentarer

 • Hej Sebastian,

  Det korta svaret på din fråga är att det är tillräckligt med att den upphandlande myndigheten, precis som regeln anger, skriftligen underrättar anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt lämnar en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 § (LOU 2007:1091).

  I artikel 2 f a, andra strecksatsen i ändringsdirektivet (direktiv 2007/66/EG) föreskrivs:

  Medlemsstaterna får föreskriva att en ansökan om prövning i enlighet med artikel 2d.1 ska göras

  a) före utgången av minst 30 kalenderdagar räknat från och med dagen efter det att

  — den upphandlande myndigheten har underrättat de berörda anbudsgivarna och anbudssökandena om avtalets ingående, under förutsättning att underrättelsen innehåller en sådan kortfattad redogörelse för skälen till beslutet som avses i artikel 41.2 i direktiv 2004/18/EG, om inget annat föreskrivs i artikel 41.3 i det direktivet; detta alternativ gäller även i de fall som avses i artikel 2b c i det här direktivet,

  Regeringen skriver i prop. 2009/10:180 ”Av direktivet får följa att det inte krävs en fullständig redogörelse för sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §, utan en sammanfattning av dessa upplysningar…” (s. 364 f).

  Vidare skriver Rosén Andersson m.fl. i kommentaren till 9 kap. 10 § att den information som finns i upphandlingsrapporten eller protokollet (enligt 12 §) kan ligga till grund för de upplysningar som ska lämnas (Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, andra upplagan s. 449).

  Utöver de uppgifter som ska finnas med i protokollet som räknas upp i 12 § finns ytterligare bestämmelser om vilka uppgifter som ska framgå i protokollet, se 14 § i gamla Upphandlingsförordningen (2011:1040).

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.