Till senaste kommentaren

Vad är en skälig tid för att inkomma med kompletterande dokument (bevis) enligt ESPD-systemet?

Hej,

Finns det någon begränsning i antal dagar en anbudsgivare som lämnat in en ESPD ska ha på sig för att inkomma med bevis på kravuppfyllande innan tilldelning? Om UM på måndagen informerar anbudsgivare att till exempel försäkran om straffrihet ska lämnas in senast på fredagen, men anbudsgivaren lämnar in det först på tisdagen därpå (efter påtalan från UM om att den inte skickats in), måste UM godta den?

Hälsar Stefan

Kommentarer

 • Hej!

  Det inte finns några bestämmelser om hur lång tid en leverantör ska få på sig att lämna in begärda bevis. När det gäller att fastställa tidsfrister är en upphandlande myndighet dock alltid bunden av proportionalitetsprincipen. Detta innebär att tidsfristen måste fastställas med hänsyn till att vissa bevis tar längre tid att få fram än andra.

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning till eller kommit med allmänna råd om hur lång den aktuella tidsfristen bör vara i normala fall. Viss ledning för hur snabbt en leverantör ska kunna lämna in kompletterande dokument ges av leverantörens egenförsäkran. Där ska leverantören intyga att den på begäran och utan dröjsmål kan lämna in kompletterande dokument utan vissa förutsättningar.

  Den fastställda tidsfristen för att inkomma med bevis bör framgå av upphandlingsdokumenten eller åtminstone av begäran som skickas till leverantören. Om den upphandlande myndigheten vill ha en möjlighet att förlänga den fastställda tidsfristen bör även detta anges i upphandlingsdokumenten eller i begäran till leverantören. Upphandlingsmyndigheten anser att en förlängning åtminstone är påkallad om en eventuell försening beror på omständigheter utanför leverantörens kontroll.

  För att avgöra om en viss tidsfrist är förenligt med proportionalitetsprincipen behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. En proportionalitetsprövning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  Under förutsättning att tidsfristen i ditt exempel är förenlig med proportionalitetsprincipen ska anbudet från den leverantören som lämnar in sitt bevis för sent, det vill säga först på tisdagen, förkastas.

  Läs mer
  Läs mer om tidsfrister för ingivande av bevis i vår vägledning om ESPD-systemet, avsnitt 8.5.

  Källhänvisningar
  Del VI i ESPD-formuläret, EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 (ESPD-förordning) – leverantören intygar att den på begäran och utan dröjsmål kan lämna in kompletterande dokument.
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.