Till senaste kommentaren

Vad händer om vi får en villkorad underrättelse om tilldelningsbeslut?

Hej!

Vi har erhållit ett tilldelningsbesked vilket var villkorat med att:
"erforderliga politiska beslut fattas", och att
"Vid tidpunkten för tilldelning har beslut om hyra alternativt köp ej fattats, så tilldelning innebär ingen beställning utan ett besked i avvaktan på beslut”.
"Vi återkommer så snart som möjligt med definitivt besked i fråga om beställning".

Är inte beställaren då skyldiga att återkomma med ett definitivt besked till anbudsgivaren då det står skrivet att de ska återkomma?
Eller räcker det med att anbudets giltighetstid löper ut?

Kommentarer

 • Hej Per,

  Av din fråga framgår inte vilken upphandlingslag eller vilket upphandlingsförfarande som är tillämpligt. Vi utgår därför ifrån att lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig och att det rör sig om ett annonserat förfarande över tröskelvärdet.

  Det besked du beskriver i ditt exempel kan inte betraktas som en underrättelse om tilldelningsbeslut. Sannolikt utgör meddelandet endast information till anbudsgivarna om att beslut om tilldelning ännu inte har fattats. För att avtal ska kunna tecknas krävs det att den upphandlande myndigheten har lämnat underrättelse om beslut.

  En upphandlande myndighet är skyldig att snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Denna skyldighet uppstår inte förrän beslut har fattats.

  Situationer där anbudens giltighetstid har löpt ut, och om det är möjligt att kunna gå vidare i en upphandling har bedömts på olika sätt av olika domstolar. I vissa fall har domstolen kommit fram till att det inte är möjligt att fullfölja en upphandling där giltighetstiden för anbuden har löpt ut, medan man i andra fall har kommit fram till att man kan fullfölja upphandlingen om anbuden var giltiga vid tiden för tilldelningsbeslutet. Notera dock att en leverantör inte är skyldig att förlänga anbudets giltighetstid om det inte framgår något annat av upphandlingsdokumenten.

  För information om vad ett tilldelningsbeslut ska innehålla, se inlägget Vad ska ett tilldelningsbeslut innehålla? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 23 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!
  Kan du ge exempel på prejudicerande domar som anger att en upphandling inte kan fullföljas eftersom anbudens giltighetstid löpt ut före tilldelningsbeslutet fattats.
  Sara
 • Hej Sara,

  Om anbudens giltighet har löpt ut och någon förlängning inte kommit till stånd innebär det att upphandlingen ska göras om. Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm mål nr 1772–09, 1701–09, 7788–09, 6097-09 och 3480-10. Frågan har dock aldrig prövats av högsta instans.

  Det finns däremot ett avgörande från högsta instans där domstolen konstaterar att frågan om förlängning av anbudens giltighetstid främst är en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna (se RÅ 2008 not. 26).

  Uppdaterad: den 7 februari 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.