Till senaste kommentaren

Ska tillfällig bemanning upphandlas?

Hej,

Jag har en fråga om vad som gäller vid tillfällig bemanning.

Vi genomför en omorganisation som medför att två nyckelpositioner har lämnats vakanta. Vi har påbörjat rekrytering av dessa chefer men befarar att det kan ta tid innan vi kan ha kompetensen på plats. Vi har därför ett behov av att tillfälligt bemanna dessa två tjänster fram till dess att rekryteringen är klar. Dessa är höga chefspositioner så individuell kompetens är av yttersta vikt.

Måste vi handla upp dessa tjänster enligt LOU? Eller finns det något undantag som gäller?

Kommentarer

 • Hej Billy!

  Kontrakt som avser anställningar är undantaget från LOU:s tillämpningsområde. Dessvärre utvecklas inte undantagets tillämpning i förarbetena. Bedömningen om undantaget är tillämpligt eller inte bör dock utgå från gränsdragningen mellan anställningsavtal och uppdragsavtal (tjänstekontrakt). Prövningen av om det är fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande ska göras med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och med beaktande av arbetstagarbegreppet så som det har utvecklats i arbetsrättslig praxis. Omständigheter av betydelse är bland annat om personen tilldelas fortlöpande arbete, om förhållandet mellan parterna är av mer varaktig karaktär, om personen inte samtidigt kan utföra liknande arbete av betydelse för annan beställare eller arbetsgivare med mera.

  Om omständigheterna i er situation talar för att det rör sig om ett anställningsförhållande föreligger ingen upphandlingsplikt, men om omständigheterna talar för att det rör sig om ett tjänstekontrakt ska tjänsterna upphandlas.

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 25 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU gäller inte för kontrakt som avser anställningar.
  Uppdaterad: den 30 december 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.