Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ska tillfällig bemanning upphandlas?

Hej,

Jag har en fråga om vad som gäller vid tillfällig bemanning.

Vi genomför en omorganisation som medför att två nyckelpositioner har lämnats vakanta.

Vi har påbörjat rekrytering av dessa chefer men befarar att det kan ta tid innan vi kan ha kompetensen på plats.

Vi har därför ett behov av att tillfälligt bemanna dessa två tjänster fram till dess att rekryteringen är klar.

Dessa är höga chefspositioner så individuell kompetens är av yttersta vikt.

Måste vi handla upp dessa tjänster enligt LOU? Eller finns det något undantag som gäller?

Kommentarer

  • Hej Billy!

    Kontrakt som avser anställningar är undantaget från LOU:s tillämpningsområde enligt 3 kap. 25 § LOU. Dessvärre utvecklas inte undantagets tillämpning vidare i förarbetena. Bedömningen huruvida undantaget är tillämpligt eller inte torde dock utgå från gränsdragningen mellan anställningsavtal och uppdragsavtal (tjänstekontrakt). Prövningen av om det är fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande ska göras med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och med beaktande av arbetstagarbegreppet så som det har utvecklats i arbetsrättslig praxis. Omständigheter av betydelse är bland annat om personen tilldelas fortlöpande arbete, om förhållandet mellan parterna är av mer varaktig karaktär, om personen inte samtidigt kan utföra liknande arbete av betydelse för annan beställare eller arbetsgivare med mera.

    Om omständigheterna i er situation talar för att det rör sig om ett anställningsförhållande föreligger ingen upphandlingsplikt, men om omständigheterna talar för att det rör sig om ett tjänstekontrakt ska tjänsterna upphandlas.

    Med vänliga hälsningar
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.