Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ska tillgänglighetsperspektivet inkluderas i upphandlingar?

Hej,
Hur ska tillgänglighetsperspektivet inkluderas i upphandlingar. Finns det krav på att ta fram en plan för att utveckla krav i upphandlingsprocessen utifrån samtliga tillgänglighetsmål så som de definieras i Myndigheten för delaktighets riktlinjer.

Kommentarer

 • Hej,

  Det finns inte något krav i lagen om offentlig upphandling (LOU) som specifikt anger att en myndighet ska ta fram en handlingsplan för tillgänglighet. Enligt LOU krävs det däremot att tekniska specifikationer ska bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Kravet gäller när det som anskaffas ska användas av fysiska personer. Undantag från detta får endast göras om det finns särskilda skäl.

  Av annan lagstiftning kan det framgå att det finns en skyldighet att ta fram en handlingsplan. För statliga myndigheter gäller förordningen om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Av förordningen framgår att statliga myndigheter ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner för att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  Vidare framgår det av nämnda förordningen att myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktionshinderspolitiska målen. Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren från Myndigheten för delaktighet (MFD) kan vara ett stöd att integrera funktionshinderperspektivet i myndigheternas planering, beslut och processer och göra verksamheten tillgänglig. Ett särskilt stycke beskriver hur myndigheter kan arbeta strategiskt med funktionshinderperspektiv i sina upphandlingar (se sidan 24). Om samtliga mål för funktionshinderpolitiken som definieras i riktlinjerna är aktuella i samband med en upphandling är enligt vår uppfattning beroende på vilken verksamhet myndigheten bedriver. Tillämpligheten av bestämmelsen om tillgänglighet i LOU beror på vad som ska anskaffas. Observera att riktlinjerna från MFD hänvisar till bestämmelserna i gamla LOU.

  De nämnda riktlinjerna från MFD kan vara ett stöd för att bland annat inkludera tillgänglighet vid en offentlig upphandling. När det gäller digital tillgänglighet arbetar också Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EU:s webbtillgänglighetsdirektiv) och har bestämmelser som indirekt rör offentlig upphandling.

  Läs mer
  Läs mer om digital tillgänglighet på MFD:s webbplats. Vi har också mer information om tillgänglighet vid offentlig upphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar:
  • 9 kap 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
  • 2 § förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken – statliga myndigheter ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner för att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
  • lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
  Uppdaterad: den 17 juli 2020
  Charlotta

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.