Till senaste kommentaren

Hur beräknar man värdet av en tjänstekoncession?

Hej
Är direktupphandlad tjänstekoncession att tillämpa om:
Om totala intäkten från tredje parts köp går till
oss, ex. 300:-/tjänst, och vi i nästa led betalar ut t.ex. 5 kr per tjänst till
leverantören (som vi kommer att knyta avtal med). Detta på
max fem år, om det uppskattade omsättningsvärdet baserat på de 2 kronorna x
antal tjänster understiger 2 631 028 kr?


Kommentarer

 • Hej Ulrika,

  Av det beskrivna scenariot går det inte att utröna om värdet av koncessioner över- eller understiger direktupphandlingsgränsen.

  Värdet av en koncession ska uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid, inbegripet varor som följer med sådana byggentreprenader och tjänster. Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt (se 5 kap. 2 § LUK).

  Värdet av en koncession ska uppskattas med hjälp av en objektiv metod som ska anges i koncessionsdokumenten. Vid uppskattningen ska, i tillämpliga fall, hänsyn tas till
  1. värdet av varje form av options- och förlängningsklausul i fråga om koncessionens varaktighet,
  2. intäkter från betalning av avgifter och straffavgifter som tas ut från användarna av byggnadsverken eller tjänsterna, utom sådana som tagits ut på den upphandlande myndighetens eller enhetens vägnar,
  3. ersättningar eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som koncessionshavaren får av den upphandlande myndigheten eller enheten eller någon annan myndighet, inbegripet ersättning för fullgörandet av en skyldighet att tillhandahålla ett offentligt uppdrag och offentligt investeringsstöd,
  4. värdet av bidrag eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som koncessionshavaren får från tredje part för utförandet av koncessionen,
  5. intäkter från försäljning av eventuella tillgångar som är en del av koncessionen,
  6. värdet av alla varor och tjänster som görs tillgängliga för koncessionshavaren av de upphandlande myndigheterna eller enheterna förutsatt att de är nödvändiga för att utföra byggentreprenaderna eller tjänsterna, och
  7. premier eller ersättningar till anbudssökande eller anbudsgivare. (se 5 kap. 5 § LUK)

  De parametrar som ska ingå vid beräkningen är till viss del oklara och kan på förhand vara svåra att uppskatta på förhand. I förarbetena till LUK har lagstiftaren angivit att det får ankomma på rättstillämpningen att klargöra innehållet i den aktuella bestämmelsen (se prop. 2015/16:195 s. 1342).

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.