Till senaste kommentaren

Tolkning av rättelse, förtydligande och komplettering

Jag undrar hur vi ska tolka skrivelsen i vår LOU om rättelse av fel, förtydligande och komplettering, i förhållande till formuleringen i direktivet? I direktivet går man längre och menar att man kan inkomma med dokument som saknas. Den svenska skrivningen uppfattar jag som snävare och som att den tar sikte på dokument som lämnats in men där innehållet kan komma att behövas rättas, förtydligas eller kompletteras (det vill säga likt tidigare LOU).

Vilken tolkning gör Upphandlingsmyndigheten?

Följande står i EU-direktivet:
Artikel 56 punkt 3.
Om information eller dokumentation som ska lämnas av de ekonomiska aktörerna är eller verkar vara ofullständig eller felaktig eller om särskilda dokument saknas, får den upphandlande myndigheten, såvida inte annat föreskrivs i nationell rätt som genomför detta direktiv, begära att de berörda ekonomiska aktörerna lämnar, kompletterar, förtydligar eller färdigställer relevant information eller dokumentation inom en lämplig tidsfrist, förutsatt att en sådan begäran görs i full överensstämmelse med principerna om likabehandling och öppenhet.

Följande står i Sveriges upphandlingslag (LOU):
Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
4 kap. 9 § En upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts in av leverantören. Myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

Kommentarer

 • Hej Louise!

  Upphandlingsmyndigheten har för närvarande inte gjort något särskilt uttalande en någon särskild tolkning, bortsett från ett konstaterande att regeln formulerats om och kravet på att ett fel ska vara ”uppenbart” tagits bort. Jag kan hålla med om att texten i LOU-direktivet och i mindre grad bestämmelsen i lagen om offentlig upphandling (LOU) till synes utökar möjligheten till rättelse av fel, förtydligande och komplettering, men någon exakt gränsdragning mellan justeringar som förut var otillåtna och som nu kan anses tillåtna går inte att göra inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal. Frågan kommer sannolikt bli föremål för prövning i domstol.

  Rättsläget enligt den numera upphävda lagen om offentlig upphandling (gamla LOU) och betydelsen av de olika ändringarna kommenteras förarbetena till LOU. För övervägandena, se prop. 2015/16:195 s. 445-448 och s. 976-978. 

  Regeringen framför bland annat följande:
  "Enligt regeringens mening uttrycker direktivbestämmelserna att handlingar som har getts in av leverantörer får rättas, kompletteras eller förtydligas, om det är förenligt med principerna om öppenhet och likabehandling. Bestämmelserna torde därmed i huvudsak motsvara de nuvarande bestämmelserna i LOU och LUF. En avgörande skillnad är dock att rättelse av fel får göras enligt direktivbestämmelserna även om felet inte är uppenbart för den upphandlande myndigheten eller enheten. /.../ Förutsättningarna för förtydligande och komplettering av handlingar enligt de nya bestämmelserna motsvarar vad som gäller enligt LOU och LUF. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser ska sådana åtgärder vara förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet som dessa principer uttolkas i EU-domstolens praxis." (prop. 2015/16:195 s. 447).

  Läs mer
  Läs mer om rättelse, förtydligande och komplettering på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  Uppdaterad: den 14 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.