Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Totalkostnad vs pris

Hej, enligt LOU så går det att använda Livscykelkostnad (LCC) som tilldelningskriterium som ett alternativ till Pris. Med kriteriet Pris kan man ju också utvärdera kostnader för att äga och använda en vara, till exempel genom att begära in pris för service & underhåll. Är skillnaden att med LCC så utvärderar man även indirekta kostnader, till exempel bränsleförbrukningen för en bil?

Inköparen måste göra olika egna antaganden för beräkningen av LCC (till exempel angående årlig körsträcka för beräkning av bränslekostnaden), som alltså får betydlelse för utvärderingsresultatet. Finns det (ökad) risk för ifrågasättande från leverantörerna när man använder LCC och vad ska man tänka på för att minska risken i så fall?

Mvh, Niklas

Kommentarer

 • Hej Niklas,

  Syftet med en LCC-modell är att beräkna samtliga kostnader som är hänförliga till upphandlingsföremålet under hela dess livslängd, från tillverkningen till kostnader för återvinning/deponering. Kalkylen kan även vara användbar under en begränsad del av hela livscykeln, till exempel från det att en upphandlande myndighet eller enhet anskaffar t.ex. en vara och fram till dess att den upphandlande myndigheten eller enheten sedan avyttrar varan som sedan används av den nya köparen.

  Som du är inne på kan det vara nödvändigt för till exempel inköparen, eller annan insatt person från beställaren, att göra vissa uppskattade antaganden om en LCC-modell ska användas. Upphandlande myndigheter har stora friheter att utforma sina utvärderingsmodeller under förutsättning att modellerna uppfyller de grundläggande principerna enligt 1 kap. 9 § LOU, 1 kap. 24 § LUF eller 1 kap. 11 § LUFS. Utvärderingsmodellen får inte innebära att den upphandlande myndigheten eller enheten ges en obegränsad valfrihet när de inkomna anbuden ska utvärderas.

  Under förutsättning att det som anförts ovan uppfylls kan jag inte se att det finns någon ökad risk ur ett rättsligt perspektiv att använda en LCC-modell för att utvärdera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i en upphandling istället för att använda tilldelningsgrunden lägst pris. Tvärtom kan det bidra till en tydlighet för båda parter att lista relevanta kostnadsparametrar. Det är viktigt att man är tydlig med vilka mätstandarder som gäller så att utvärderingen sker på lika villkor. Däremot kan det finnas en risk att det anbud som enligt LCC-modellen är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte blir det ekonomiskt mest fördelaktiga i realiteten om de uppskattade parametrarna (till exempel årlig körsträcka) i utvärderingsmodellen avviker i en för hög grad till de faktiska förhållandena.

  Ett sätt att få leverantörernas förståelse och acceptans för val av utvärderingsmodell, tilldelningsgrund eller annat innehåll i en upphandling är att redogöra för dem varför man har valt det upplägg som upphandlingen har.

  Se mer information om LCC-kalkyler vid utvärdering av anbud på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hej Mattias, och tack för ditt svar. Jag tror att jag förstår men skulle du kunna förtydliga:

  1. Med totalkostnad/LCC modell så kan man ta med samtliga kostnader kopplade till upphandlingsföremålet för den tänkta användningstiden, både sådant som leverantören ska prissätta (till exempel inköp av varan och service) och indirekta kostnader så som elförbrukning (alltså indirekt kostnad från upphandlingens perspektiv).
  2. Det är upp till upphandlaren att välja vilka kostnader som ska ingå i LCC-kalkylen och alltså utvärderas (förutsatt att kopplade till upphandlingsföremålet och enligt LOU i övrigt), och att göra de antagande som behövs för beräkningen.

  Jag antar att det också går att kombinera en LCC-kalkyl enligt ovan med ytterligare kvalitetskriterier, till exempel för leveranstid, säkerhet, och så vidare, för att komma fram till ett slutgiltig utvärderingsresultat.

  Mvh
  Niklas

  Niklas J
 • Hej Niklas,

  Det stämmer bra, det är möjligt ta med samtliga kostnader som är kopplade till upphandlingsföremålet under den tänkta användningstiden. Det är upp till den upphandlande myndigheten att utforma utvärderingsmodellen och de kriterier som ska ligga till grund för utvärdering och tilldelning. Det är också möjligt att utvärdera en LCC-kalkyl kombinerat med andra utvärderingskriterier.

  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.