Till senaste kommentaren

Vilket tröskelvärde gäller vid upphandling av skogsförvaltning?

En kommun står i begrepp att upphandla skogsförvaltning. Uppdraget är dels ett förvaltningsuppdrag (värde per år < 0,2 mkr), dels avverknings, röjnings-,  gallrings- markberednings- och planteringsuppdrag (bruttovärde per år ca 1,2 mkr). För en avtalstid på 7 år bedöms förvaltningsuppdraget till ca 1,4 mkr och uppdragen till ca 8,4 mkr. Den entreprenör som kommunen upphandlar för skogsförvaltningen upphandlar i sin tur underentreprenörer för avverkningsuppdragen. Fråga har uppkommit om upphandlingen hamnar över eller under tröskelvärdet.

Kommunen konstaterar att flera andra kommuner med större volymer upphandlat kontraktsföremålet med ett förenklat förfarande. Dessa kommuners val av förenklat förfarande motiveras med att man anser att det är förvaltningsuppdraget som upphandlas, och att avverkningsuppdragen i sig är försäljningsuppdrag, och därför inte ingår i kontraktsföremålet. Försäljningsuppdragen ger ju en nettointäkt för kommunen.

En annan tolkning anger att kommunen upphandlar förvaltningsuppdraget + avverkningsuppdragen, vilket innebär att direktivstyrt förfarande ska tillämpas.

Tacksam för klargörande.

Kommentarer

 • Hej Bengt,

  Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Upphandlingen tycks omfatta en mängd olika skogstjänster (CPV-kod 7200000 med CPV-undergrupper). Sådana tjänster är inte undantagna från det direktivstyrda området (se bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling [LOU] med förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster).

  Jag förutsätter här att upphandlingen inte avser upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Tröskelvärdena som ska tillämpas vid upphandling enligt LOU finns på vår webbplats. Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de tjänstekontrakt som ingår i upphandlingen.

  Avverkningsuppdraget och dess intäkter
  Säljer ni virket på rot bör inte avverkningen omfattas av upphandlingslagstiftningen. I det fallet anlitar inte kommunen någon för att avverka skogen. Detta eftersom köparen avverkar skog som den själv äger.

  Om avverkningsuppdraget istället endast avser avverkning men inte försäljning av virket (exempelvis om ni anvisar annan part som köpare) omfattas uppdraget av upphandlingslagstiftningen. Detta gäller oavsett om försäljningen av virket, efter avdrag för avverkningskostnaderna, i slutändan leder till en nettointäkt.

  Utifrån din fråga att döma kommer intäkterna från avverkningsuppdraget att användas som betalning för övriga tjänster (det vill säga förvaltnings-, röjnings-, gallrings-, markberednings- och planteringsuppdraget). Denna ersättning ska beaktas vid beräkningen av upphandlingens värde.

  Avtalets löptid
  Det framgår inte av din fråga om upphandlingen avser ett ramavtal eller ett kontrakt. I LOU finns begränsningar när det gäller löptiden för ett ramavtal. För att läsa mer om avtalets löptid se inlägget Hur lång löptid får ett avtal med en privat fastighetsägare vara? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling
  • 7 kap. 2 § LOU – ramavtalets löptid.
  Uppdaterad: den 19 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav
 • Hej igen!

  Du svarar "Utifrån din fråga att döma kommer intäkterna från avverkningsuppdraget att användas som betalning för övriga tjänster (det vill säga förvaltnings-, röjnings-, gallrings-, markberednings- och planteringsuppdraget). Denna ersättning ska beaktas vid beräkningen av upphandlingens värde."

  Fråga: tolkar jag ditt svar rätt om jag säger att det är ersättningen till entreprenören för tjänsterna, och inte ersättningen till kommunen för försåld skog, som ska beaktas vid beräkning av upphandlingens värde? Eller innebär svaret att ersättningen för försåld skog ska avräknas från det totala upphandlingsvärdet?
  Bengt
 • Hej Bengt,

  Endast de intäkter som används som betalning ska beaktas vid beräkningen av upphandlingens värde.

  Vi är osäkra om du tolkar oss rätt eftersom ersättningen till entreprenören för tjänsterna i exemplet åtminstone till viss del överlappar ersättningen till kommunen för försåld skog. För att förtydliga: Ersättningen för tjänsterna som har avräknats från ersättningen för den sålda skogen ska beaktas.

  Detta kan åskådliggöras med följande exempel. Kommunen upphandlar avverkning där leverantören ska hantera försäljningen av virket till ett industribolag för kommunens räkning. Industribolaget betalar tio miljoner kronor till leverantörens kundkonto. Ersättning till leverantören är fyra miljoner kronor. Leverantören ska betala överskottet, sex miljoner kronor, till kommunen. I detta exempel är ersättningen fyra miljoner kronor och överstiger därmed tröskelvärdet.

  Uppdaterad: den 19 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.