Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Blandad upphandling med vissa finansiella tjänster

Om huvuddelen av verksamhetens behov av en tjänst omfattas av kap 3 §24, undantag för vissa finansiella tjänster, kan myndigheten då tillämpa ett blandat kontrakt enligt kap 2 och upphandla det blandade kontraktet enligt undantaget?

Kommentarer

 • Hej Heidi!

  En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och sambandet mellan de olika delarna av kontraktet.

  En jämförelse kan även göras med uttalanden i förarbetena i anslutning till 2 kap. 2 § LOU (2016:1145) angående kontrakt som innehåller inslag av hyra av fastighet och byggentreprenad:

   "En upphandlande myndighet kan stå inför situationen att den ska hyra en fastighet med befintliga lokaler, och i samband med det bygga om lokalerna för att anpassa dem för sin verksamhet. Detta är ett blandat kontrakt, en tjänst (hyreskontraktet) och en byggentreprenad. Båda delarna faller in under lagen – den ena delen (hyreskontraktet) är dock undantagen genom en uttrycklig undantagsbestämmelse. Kontraktet utgör en odelbar enhet eftersom delarna är beroende av varandra (jämför EU domstolens analys i ovan nämnda mål C-536/07, p. 28). Frågan är vilken del av det blandade kontraktet som ska vara styrande – ska kontraktet undantas från upphandling, eller ska det upphandlas som ett byggentreprenadkontrakt? Om byggentreprenaden vid en helhetsbedömning av omständigheterna är av underordnad betydelse i förhållande till hyresdelen och en följd av, eller ett komplement till denna, och det huvudsakliga syftet med kontraktet är att hyra fastigheten kan kontraktet behandlas som ett hyreskontrakt. Om det huvudsakliga syftet med kontraktet däremot måste bedömas vara att utföra en byggentreprenad, ska kontraktet upphandlas i sin helhet." (vår fetstilt) (se prop. 2015/16:195 del 2 s. 946)

  Uppdaterad: den 17 juli 2018

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.