Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vem anses som underleverantör, och när åberopas annans kapacitet?

Hej!

Jag har två frågor som jag hade behövt lite vägledning till...
 • Vilka är till anbudslämnaren en sådan underleverantör som ska noteras i anbudet?
 • Är en tillverkare av varor en underleverantör, exempelvis tillverkare av kontorsmaterial, datorer eller liknande?
 • Finns några riktlinjer om var "gränsen går" så att det fortfarande är hanterbart?
 • När räknas det som att en anbudslämnare åberopar ett annat företags kapacitet?
 • Detta är enbart om anbudslämnaren behöver detta företags hjälp för att klara anbudsförfrågans kvalificeringskrav, korrekt?
Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej!

  Med underleverantör avses normalt varje annan juridisk eller fysisk person som anbudsgivaren avser att anlita för att genomföra hela eller del av uppdraget.

  Det finns ett antal kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang. Till dessa hör:
  1. underleverantörer vars kapacitet åberopas för att visa att upphandlingens kvalificeringskrav uppfylls
  2. underleverantörer som anbudsgivaren anlitar för att genomföra hela eller delar av uppdraget
  3. underleverantörer som endast utför olika tjänster för anbudsgivaren
  4. underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.
  Det är inte möjligt att exakt ange var ”gränsen går” för vem som är underleverantör. I Exempelvis Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3150–14 upphandlades lunchkort för anställda. Enligt upphandlingsdokumentet skulle det anges om leverantören avsåg att använda underleverantörer för att utföra uppdraget. Fråga var om det bolag som stod bakom den tekniska betalningsplattformen för lunchkortet var att bedöma som en underleverantör. Att en leverantör var i behov av bland annat IT-tjänster från tredje part innebar inte att denna part kunde betraktas som en underleverantör enligt rätten.

  Vilka underleverantörer som ska anges i anbudet avgörs i princip av vad den upphandlande myndigheten efterfrågar i upphandlingsdokumentet. Den upphandlande myndigheten har rätt att efterfråga information om den eller de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Som framgår av Kammarrättens avgörande är det frågan om en någorlunda snäv krets av underleverantörer som i vissa fall behöver vara med i anbudet.

  De grundläggande upphandlingsprinciperna sätter gränser för vilka krav eller villkor som en upphandlande myndighet får ställa i upphandlingsdokumentet. Avgörande i frågan är kopplingen till upphandlingsföremålet, det vill säga anknytningen mellan villkoren och det som anskaffas. Kopplingen till kontraktsföremålet blir svagare ju längre man kommer ifrån det som anskaffas. Dessutom måste krav och villkor måste stå i rimlig proportion till det som anskaffas. Enligt förarbetena är det till exempel inte rimligt att ställa obligatoriska krav gällande produktionen av allt byggmateriel som förbrukas under en byggentreprenad. De obligatoriska kraven bör därför bara gälla underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, vilket avser den personal som sätter samman en vara, utför en tjänst eller arbetar med en byggentreprenad.

  Huvudsakligen räknas det som att anbudsgivaren åberopar ett annat företags kapacitet i två situationer, situation (1) och (4) ovan. För att uppfylla kvalificeringskrav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet får en leverantör åberopa andra företags kapacitet. Möjligheten att åberopa en annan enhets kapacitet gäller oavsett den rättsliga arten av förbindelserna mellan leverantören och de enheter den avser att utnyttja. Det åligger dock leverantören att bevisa att den kommer förfoga över de nödvändiga resurserna. Det är naturligtvis även viktigt att det företag som åberopas inte omfattas av en uteslutningsgrund.

  Läs mer
  Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats. Se även inlägget Vem är underleverantör?.

  Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3150–14 – vad som normalt sett avses med underleverantör
  • prop. 2015/16:195 s. 830–831 – de obligatoriska kraven bör bara gälla underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, vilket avser den personal som sätter samman en vara, utför en tjänst eller arbetar med en byggentreprenad
  • 14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – åberopa andra företags kapacitet
  • prop. 2015/16:195 s. 755-756 – det åligger leverantören att bevisa att den kommer förfoga över de nödvändiga resurserna när den åberopar ett annat företags kapacitet
  • 13 kap. LOU – bestämmelser om uteslutning.
  Uppdaterad: den 25 september 2019 

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.