Till senaste kommentaren

Får leverantörer som är godkända i ett dynamiskt inköpssystem byta ut angivna underleverantörer?

Hej,
Är det tillåtet för en leverantör, som godkänts och givits tillträde till ett DIS, att lägga till alternativt byta ut en underleverantör vid en anbudsinbjudan inom DIS:et eller i övrigt under DIS:ets löptid?

Eller, behöver Leverantören först gå ur DIS:et och sedan ansöka om tillträde på nytt med den nya underleverantören?

Tack på förhand!


Kommentarer

 • Hej Jonatan,

  Går det att kräva att anbudssökanden ska uppge planerade underleverantörer?
  Inledningsvis vill vi påminna om att det inte finns någon skyldighet för den upphandlande organisationen att begära information om planerade underleverantörer. Den upphandlande myndigheten får dock begära att leverantören ska lämna in uppgifter om, och i så fall hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att fullgöra genom att lägga ut på någon annan och vilka underleverantörer som leverantören då avser att anlita. Det ska framgå av upphandlingsdokumenten vilka uppgifter som leverantören ska lämna in.

  En allmän reflektion är att det i ett dynamiskt inköpssystem oftast inte är möjligt att på förhand ange den exakta omfattningen av de kontrakt som kommer att upphandlas inom ramen för det dynamiska inköpssystemet. Det bör därför vara i princip omöjligt för en leverantör att redan i samband med ansökningsprocessen till systemet ange hur stor del av ett eventuellt framtida kontrakt som kan komma att läggas ut på en underleverantör.

  Läs mer om syftet med möjligheten att kräva att leverantörerna ska ange sina planerade underleverantörer i inläggen Måste man kräva att anbudsgivare anger alla sina underleverantörer? och Går det att byta angiven underleverantör under pågående upphandling? i vår Frågeportal.

  Vilka möjligheten finns att byta ut en angiven underleverantör under systemets giltighetstid?
  En anbudsansökning för att delta i ett dynamiskt inköpssystem innebär som regel inte att leverantören ingår ett kontrakt med den upphandlande myndigheten enligt upphandlingslagstiftningens definition och ett dynamiskt inköpssystem är inte heller ett ramavtal. Ändringsbestämmelserna i 17 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) är endast tillämpliga på kontrakt och ramavtal och det är därför tveksamt om dessa bestämmelser kan tillämpas på en anbudsansökan till ett dynamiskt inköpssystem eller på det dokument som upphandlande organisation skriver med leverantören för att bekräfta att denna är godkänd i systemet.

  Skulle ändringsbestämmelserna i 17 kap. vara aktuella så har det som regel ansett vara tillåtet att byta ut underleverantörer eftersom det inte ses som en väsentlig ändring. Om underleverantören har varit en avgörande faktor för att leverantören ska tilldelas kontraktet kan det dock utgöra en väsentlig ändring att byta ut den aktuella underleverantören. En bedömning måste alltså göras i varje enskilt fall.

  Läs mer om möjligheten att begränsa användandet av underleverantör och om ett byte av en underleverantör kan anses vara en väsentlig ändring av kontraktet i inläggen Får man ställa krav på att underleverantörer bara får användas i ett led? och Går det att godkänna underleverantörer efter påskrivet avtal? i vår Frågeportal.

  Möjligheten att byta ut ett företag vars kapacitet åberopas
  Vi har tidigare besvarat frågor avseende möjligheten att byta ut företag vars kapacitet åberopas för att uppfylla ett kvalificeringskrav, se inläggen Kan vi åberopa en annan underleverantör efter anbudskvalificering? och Går det att byta ut underleverantören vid åberopande av ett annat företags kapacitet? i vår Frågeportal.

  Notera dock att den upphandlande myndigheten har en skyldighet att begära att en anbudsgivare byter ut en underleverantör vars kapacitet har åberopats, om det vid en kontroll visar sig att underleverantören inte uppfyller de kvalificeringskrav som underleverantören har åberopats för eller om det finns skäl för uteslutning. Läs mer om detta i inlägget Innebär det en nackdel för anbudsgivare att inte åberopa annans kapacitet? i vår Frågeportal.

  Läs mer 
  Läs mer om skillnaden mellan att åberopa ett annat företags kapacitet och att anlita underleverantörer för att fullgöra hela eller delar av uppdraget i inläggen Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör? och Vilka underleverantörer ska lämna en egen separat egenförsäkran? i vår Frågeportal.

  Läs även inlägget Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av ett kontrakt påbörjas, vilken tidpunkt är det? för det fall kontrakten som det dynamiska inköpssystemet kommer att resultera i avser ett byggentreprenadkontrakt eller tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av den upphandlande myndigheten.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande myndighet får begära in uppgifter om planerade underleverantörer
  • 1 kap. 15 § LOU – med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer och avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad
  • 1 kap. 20 § LOU – med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod
  • 17 kap. 14 § LOU – ändringar som inte är väsentliga.
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.