Till senaste kommentaren

Får man lägga in ett krav om att en anbudslämnare endast får vinna två av fem upphandlingar?

Hej!

Jag har stött på detta krav tidigare och undrar om det egentligen är okej.

Får man som upphandlare (inom offentliga affärer) egentligen lägga in ett krav om att en anbudslämnare endast får vinna exempelvis 2 av 5 upphandlingar som man har ute för annonsering?


''4 kap 13 § Lagen om offentlig upphandling (2016:1145):
En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i separata delar. Myndigheten får då också fastställa storleken på och föremålet för dessa delar.

4 kap 14 § Lagen om offentlig upphandling (2016:1145):
Om en upphandlande myndighet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i separata delar, ska skälen för detta anges. Skälen ska lämnas i något av upphandlingsdokumenten eller i en sådan individuell rapport som avses i 12 kap. 15 §.

4 kap 15 § Lagen om offentlig upphandling (2016:1145):
En upphandlande myndighet som enligt 13 § beslutar att ett kontrakt ska tilldelas i delar, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en, flera eller alla delar av kontraktet.
Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första stycket, får myndigheten begränsa det antal delar av kontraktet som myndigheten kan komma att tilldela en och samma leverantör. När myndigheten beslutar om en sådan begränsning, ska den också fastställa den ordning som ska gälla när en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.''

Tolkar jag detta kapitel och angivna paragrafer rätt om jag menar att man kan dela upp ETT KONTRAKT (en upphandling, inte flera olika) i flera delar, så att olika anbudslämnare kan vinna?

Får man ange att endast en anbudslämnare kan vinna x antal upphandlingar man har ute till annonsering?
Om så är fallet, vart kan jag hitta stöd för och läsa om detta i LOU?

Hoppas att ni förstår och han svara på min fråga!

mvh, Amanda

Kommentarer

 • Hej Amanda,

  Det går att begränsa det antal delar av kontraktet som myndigheten kan komma att tilldela en och samma leverantör i en upphandling
  Bestämmelserna du hänvisar till avser uppdelning av kontrakt i separata delar i en upphandling. Vid en begränsning av antalet delar som får tilldelas en och samma leverantör i en upphandling kan det uppstå en konflikt med bestämmelserna om att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska väljas. Myndigheten måste därför fastställa en ordning för hur en sådan konflikt ska hanteras. Denna ordning ska då bestå av kriterier som leder till att den valda begränsningen inte överskrids och måste vara förenliga med de grundläggande principerna.

  Det är oklart om det går att begränsa det antal kontrakt som myndigheten kan komma att tilldela en och samma leverantör i olika upphandlingar
  Det finns inga motsvarande bestämmelser i LOU om att en upphandlande myndighet får dela upp hur många kontrakt hos den upphandlande myndigheten som en leverantör kan tilldelas. Bedömningen om ett sådant krav är tillåtet eller inte får istället göras utifrån en tolkning av bestämmelserna om att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska väljas och de grundläggande principerna.

  Om det går att göra en motsvarande tolkning vid uppdelning av antal kontrakt som en leverantör får bli tilldelad i olika upphandlingar, framgår inte av förarbetena. Såvitt vi känner till har frågan inte heller blivit prövad i domstol. Rättsläget får därför betraktas som oklart.

  Källhänvisningar: 4 kap. 15 § andra stycket LOU, 16 kap. 1 § LOU och prop. 2015/16:195 s.982.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.