Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får en upphandlande myndighet lämna anbud i egen upphandling?

Jag har i mitt arbete stött på ett fall i Danmark där upphandlande myndighet själv lämnat anbud i sin egen upphandling. Anbudet var lägst av anbudsgivarna och den upphandlande myndigheten vann då själv avtalet. I detta fallet har myndigheten vid sidan av sin huvudverksamhet en mindre produktions och forskningsverksamhet som tillverkar produkten som upphandlades.  Det finns flera leverantörer av produkten på marknaden. Är detta tillåtet? Var i europeisk lagstiftning kan jag hitta man mer information om detta?
tack!

Kommentarer

 • Hej Gustav,

  Jag kommer i mitt svar att utgå från svensk upphandlingslagstiftning som grundar sig på relevanta EU-direktiv på området (främst LOU-direktivet) vilka i sin tur är tillämpliga även i Danmark.

  Enligt de nya reglerna i LOU behöver kontrakt mellan upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar inte konkurrensutsättas. Enligt bestämmelserna om intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantaget) i 3 kap. 12-16 §§ LOU behöver ett kontrakt inte konkurrensutsättas om tre kriterier, bland annat kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, är uppfyllda. Ett sådant kontrakt omfattas med andra ord inte av LOU.

  Kontrollkriteriet
  För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt måste den upphandlande myndigheten utöva kontroll som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta innebär i första hand att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska vara underställd en kontroll som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att ha ett bestämmande inflytande över dess strategiska mål och viktiga beslut. I de fall flera upphandlande myndigheter gemensamt kontrollerar en juridisk person eller en gemensamt nämnd kan kontrollen utövas gemensamt (jfr C-324/07 Corditel). Förekomsten av privat ägande utesluter i regel att kontrollkriteriet är uppfyllt (jfr C-26/03 Stadt Halle, se däremot C-196/08 Acoset). Kontroll kan även vara indirekt genom ett mellanled, även om en sådant förhållande kan försvaga kontrollen (jämför bland annat C- 340/04 Carbotermo punkt 39).

  Verksamhetskriteriet
  För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen eller den gemensamma nämnden även bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden får således inte rikta en betydande del av sin verksamhet mot andra parter än de som utövar kontroll. Den kontrollerade juridiska personen ska utföra mer än 80 % av sin verksamhet för den upphandlande myndighetens räkning eller för andra juridiska personer som den upphandlande myndigheten utövar kontroll över.Detta har tidigare prövats av EU-domstolen i C-295/05 Asemfo.

  Tillämplighet
  Om Teckal-undantaget var tillämpligt i den situation du beskriver beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om det var tillämpligt i detta fall har den upphandlande myndigheten uppenbarligen valt att ändå konkurrensutsätta kontraktet. Det kan bero på att de varit osäkra på om marknaden kunnat erbjuda de efterfrågade produkterna till ett bättre pris. Det finns emellertid inget som hindrar att den upphandlande myndigheten sedan väljer att upphandla från sin egen verksamhet, så länge de gjort en korrekt utvärdering av anbuden samt iakttagit de grundläggande principerna.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.