Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Upphandling av bemanning inom välfärdsområdet

Hej,

Jag tolkar de nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster som gäller från den 1/1 2019, att dessa även omfattar upphandlingar av bemanningstjänster inom vården och omsorgen, till exempel bemanning av läkare, övrig vårdpersonal och socialsekreterare/socionomer. Gör ni samma tolkning?

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Ja, det gör vi. Av bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår de CPV-koder som de nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster omfattar. CPV-koderna framgår av Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen). Av bilaga 2 a framgår att bland annat intervallet av CPV-koderna 98513000-2 till 98514000-9 omfattas av de nya reglerna. I detta intervall finns CPV-kod 98513100-3, vilken står för bemanningstjänster för enskilda.

  Även CPV-koderna 79622000-0 (Tillhandahållande av hemtjänstpersonal), 79625000-1 (Förmedling av läkare), 79624000-4 (Förmedling av vårdpersonal) och 85321000-5 (Administration inom socialtjänsten) omfattas av bilaga 2 a.

  Allmänt om att välja CPV-kod i en upphandling
  Vid val av CPV-kod är det viktigt att ha i åtanke att CPV-kodernas funktion endast är att benämna varor, tjänster och byggentreprenader, i syfte att skapa enhetlighet och bättre öppenhet för leverantörer. Koderna har alltså inte någon rättslig verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses. Det finns därför ingen närmare förklaring av vad exempelvis begreppet ”bemanningstjänster för enskilda” innebär. Ytterst är det upp till den upphandlande myndigheten att bedöma om de aktuella bemanningstjänsterna faller under någon av CPV-koderna i bilaga 2 a i LOU.
   
  Som framgår av bland annat SIMAP:s webbplats ska upphandlande myndigheter sträva efter att välja den kod som bäst stämmer överens med det tänkta föremålet för upphandlingen. Om tänkt CPV-kod inte är tillräckligt exakt ska upphandlande myndigheter hänvisa till den huvudgrupp, grupp, undergrupp eller kategori som bäst beskriver det tilltänkta föremålet för upphandlingen. Vid osäkerhet bör alltså en mer generell kod, som utmärks av att den innehåller fler nollor, användas.

  Läs mer
  Läs mer om Upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.
   
  Källhänvisningar
  • Bilaga 2 a i LOU – lista på välfärdstjänster
  • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV (CPV-förordningen) – CPV-koderna
  • prop. 2015/16:195 s. 464 – CPV-koderna har ingen rättslig verkan.
  Uppdaterad: den 2 september 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.