Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilket förfarande ska användas vid upphandling av byggtjänster?

Hej!
Jag ska upphandla ett ramavtal för byggtjänster som omfattar ombyggnad av förhyrda lokaler, renovering, reparationer mm. Värdet är uppskattat till ca 16 miljoner SEK för en 4 års period. En tanke är att upphandla ett antal totalentreprenörer som kan avropas i rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på uppdragets uppskattade värde. Vilken upphandlingsförfarande bör jag välja. Om man väljer upphandlingstyp entreprenadkontrakt i upphandlingsverktyget blir det förenklat förfarande väljer man upphandlingstyp tjänster blir det öppet med flera. Förstår inte kopplingen entreprenadkontrakt och bilaga 1.

Kommentarer

 • Hej Birgitta,

  Anledningen till att du upplever detta fenomen är att olika tröskelvärden tillämpas för byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt. Tröskelvärdena hittar du på vår webbplats. Tröskelvärdet för byggentreprenadkontrakt är väsentligt mycket högre än för tjänstekontrakt.

  Vilket förfarande som ska användas styrs av vad som upphandlas. Om det som upphandlas anses falla in under definitionen av ett tjänstekontrakt ska ett öppet förfarande användas med tanke på att upphandlingens värde i ditt exempel överstiger tröskelvärdet för upphandling av tjänster. Om det som upphandlas anses falla in under definitionen av byggentreprenadkontrakt kan ett förenklat förfarande användas eftersom det uppskattade värdet i ditt exempel understiger tröskelvärdet för upphandling av byggentreprenader.

  Ett byggentreprenadkontrakt är ett kontrakt som gäller utförande av arbeten, eller både projektering och utförande av arbeten, som kan knytas till någon av de verksamheter som anges i bilaga 1 till LOU och LUF, eller avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk. Med byggentreprenadkontrakt avses också kontrakt som innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en upphandlande myndighet som utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen. Denna definition hittar du i 1 kap. 9 § LOU.

  I bilaga 1 återfinns huvudgrupp 45 med benämningen ”Byggverksamhet” (CPV-kod 45000000). Där anges att huvudgruppen omfattar nybyggnad, renovering och normal reparation.

  Ett tjänstekontrakt definieras som ett kontrakt som gäller tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i 1 kap. 9 § LOU, se 1 kap. 21 § LOU.

  Bilaga 1 till LOU fungerar på samma sätt som bilaga 2 till LOU (som omfattar sociala och andra särskilda tjänster). Båda bilagorna används för att avgöra hur upphandlingsföremålet ska klassificeras och kan därmed påverka vilka regler som ska tillämpas och vilka förfaranden som ska användas i det enskilda fallet.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Ska bygga om förråd till toaletter , dusch o bastu med EU medel. Projekt omfattar ca 2100 kkr . Vad säger upphandlingslagen?
  BoS
  Bo södergren
 • Hej Bo,

  Det framgår inte av din fråga om det är en upphandlande myndighet som ska upphandla ombyggnationen. Jag kommer därför först redogöra för vilka organisationer som omfattas av LOU enligt din frågeställning. Därefter kommer jag att redogöra för vad som gäller om din organisation omfattas av LOU.

  Omfattas min organisation av LOU?
  Upphandlingslagstiftningen ska tillämpas av upphandlande myndigheter. Med upphandlande myndigheter avses, lite förenklat, statliga myndigheter, landsting, kommuner och offentligt styrda organ (1 kap. 18 och 22 §§ LOU).

  Det är upp till varje juridisk person att bedöma om man faller in under begreppet offentligt styrt organ eller inte. Om en juridisk person faller in under begreppet eller inte kan variera över tid om förutsättningarna i verksamheten förändras. Om en juridisk person är att betrakta som ett offentligt styrt organ ska alltså upphandlingslagstiftningen tillämpas på sedvanligt sätt.

  Om din organisation är en upphandlande myndighet gäller följande.

  Om upphandlingen avser en byggentreprenad enligt bilaga 1 till LOU och upphandlingens värde uppskattas till 2,1 miljoner kr kan upphandlingen genomföras enligt 19 kap. LOU då värdet understiger tröskelvärdet för byggentreprenader.

  Om upphandlingen istället avser tjänster som inte klassificeras som en byggentreprenad ligger kontraktsvärdet över tröskelvärdet för varor och tjänster. Då ska upphandlingen genomföras med tillämpning av alla kapitel i LOU utom 19 kap. LOU.

  Utifrån vad du skrivit i övrigt tolkar jag det som att arbetet avser byggentreprenad enligt LOU. I det fallet ska upphandlingen genomföras enligt 19 kap. LOU då värdet understiger tröskelvärdet för byggentreprenader.

  Kan upphandlingslagstiftningen vara tillämplig även om min organisation inte är en upphandlande myndighet enligt LOU?
  I 1 kap. 6 § LOU finns en bestämmelse som anger att lagen ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan än en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon annans räkning, om
  1. mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks av direkta bidrag från en upphandlande myndighet,
  2. kontraktets värde beräknas uppgå till minst de tröskelvärden som avses i 5 kap. 2 §, och
  3. kontraktet avser
  a) en byggentreprenad som avser sådana anläggningsarbeten som anges i bilaga 1,
  b) en byggentreprenad som avser uppförande av sjukhus, anläggningar för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader för administrationsändamål, eller
  c) tjänster som har samband med ett byggentreprenadkontrakt som avses i a eller b.

  En upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se till att bestämmelserna i LOU tillämpas om kontraktet upphandlas av någon annan än myndigheten.

  De tröskelvärden som avses i punkterna 3.a) och 3.b), som avser byggentreprenader, ligger på drygt 52 miljoner kronor medans värdet enligt punkten 3.c), som avser tjänster är väsentligt lägre, se vår webbplats.

  Om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda och uppdraget överstiger aktuellt tröskelvärde ska LOU tillämpas. I ett fall med de förutsättningar du beskriver verkar så inte vara fallet då det arbetet du beskriver troligen avser byggentreprenad i LOU:s mening.

  Finns övriga villkor förenade med bidraget?
  Även om upphandlingslagstiftningen i sig inte är tillämplig i en specifik situation kan de EU-medel som en myndighet betalar ut vara förenade med vissa villkor som i varierande grad påminner om reglerna i upphandlingslagstiftningen. Det kan till exempel innebära att den part som mottar EU-medlen ska konkurrensutsätta sina inköp kopplade till uppdraget i olika utsträckning. Det kan därför vara aktuellt att fråga den myndighet som delar ut medlen om medlen är förenade med några villkor eller krav vad avser inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader i samband med utförandet av kontraktet.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.