Till senaste kommentaren

Vilka regler gäller vid upphandling av inhyrning av pedagogisk personal till skola?

Hej,

Vi ska upphandla inhyrning av pedagogisk personal för kortare och längre uppdrag i förskola/skola/gymnasium. Är osäker på vilken typ av förfarande som ska användas.

Hör detta till välfärdstjänster? Värdet är över tröskelvärdet för välfärdstjänster. Ska detta då annonseras i TED? Måste ESPD användas?

Det handlar om nedan CPV områden som hör till välfärdstjänster såsom:

 

Men är också förmedling av tjänster.

MVH Sofia

Kommentarer

 • Hej Sofia,

  Ska reglerna om upphandling av välfärdstjänster tillämpas?
  Av bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår de CPV-koder som reglerna för upphandling av välfärdstjänster omfattar. Där anges exempelvis att CPV-koderna 80000000-4 till 80660000-8, vilket innebär de CPV-koderna som du anger omfattas av reglerna om upphandling av välfärdstjänster.

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att göra en bedömning i det enskilda fallet vilken CPV-kod som är aktuell i sin upphandling av pedagogiska tjänster (som kan utföras av exempelvis lärarkonsulter). Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning vilken CPV-kod som är aktuell i er upphandling.

  Om kontraktet avser tjänster som omfattas av bilaga 2 a till LOU och andra tjänster ska upphandlingen genomföras enligt de regler som gäller för huvudföremålet av kontraktet. Huvudföremålet för sådana blandade kontrakt är den del som utgör det högst uppskattade värdet.

  ESPD-systemet och annonsering av upphandling av välfärdstjänster över tröskelvärdet
  ESPD-systemet gäller inte vid upphandling av välfärdstjänster. Det finns däremot inget hinder mot att upphandlande myndigheter och enheter ställer krav på att ESPD-systemet ska användas även för dessa upphandlingar. Upphandlande myndigheter kan alltså även i dessa fall tillhandahålla ett ESPD-formulär och godta en leverantörs egenförsäkran om det framgår av upphandlingsdokumenten.

  Bestämmelserna för upphandling av välfärdstjänster gäller för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster. Om upphandlingens värde beräknas överstiga tröskelvärdet ska upphandlingen genomföras enligt 19 kap. LOU i sin helhet.

  Vid upphandling av välfärdstjänster, vars värde överstiger tröskelvärdet, ska bland annat bestämmelserna om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ LOU tillämpas. En sådan annons ska skickas till TED.

  Källhänvisningar
  • Bilaga 2 a till lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förteckning över välfärdstjänster
  • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen) – CPV-koderna
  • 2 kap. 2 § tredje stycket punkten 2 LOU – vilka regler som ska tillämpas för blandade kontrakt med välfärdstjänster och andra tjänster
  • 19 kap. 35–39 §§ LOU – bestämmelserna för upphandling av välfärdstjänster
  • 19 kap. 3 § LOU – vissa bestämmelser om annonsering i 10 kap. LOU ska tillämpas vid upphandling av välfärdstjänster när värdet överstiger tröskelvärdet
  • 5 § Upphandlingsförordning – en annons om upphandling enligt 10 kap. LOU ska skickas till TED.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.