Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Intern upphandling eller samarbetsavtal för anskaffning inom Leaderområdet?

Hej

Vi är ett sk Leaderområde som nu ska starta upp vår verksamhet. Leader är ett samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor och finansieras via stöd av EU, staten,Länsstyrelse och medverkande kommuner. Verksamheten drivs av en ideell förening och vi lyder under regeln om LOU enligt jordbruksverkets direktiv.

Fråga

Vi ska upphandla en 50 eller 75% tjänst som administratör/ekonom som ihop med verksamhetsledaren ska driva ”kansliet”. Vi vet att vi lyder under LOU men då vi har hört med ett antal upphandlare så menar dessa att vi inte behöver upphandla denna tjänst enligt LOU om vi köper den av någon av de kommunerna som medfinansierar Leaderområdet. Stämmer detta med era tolkningar?

Kommentarer

 • Hej Anders!

  Upphandlingsmyndigheten har inte företagit någon särskild utredning av förutsättningarna för upphandlingar som genomförs av leaderområden utan kan främst hänvisa till de allmänna reglerna som följer av upphandlingslagstiftningen.

  Intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantaget)

  Vissa inköp mellan upphandlande myndigheter eller offentligt styrda organ kan vara undantagna genom det så kallade Teckal-undantaget (3 kap. 11-16 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU)) förutsatt att den upphandlande myndigheten utövar kontroll som motsvarar den som den utövar över sin egna förvaltning (kontrollkriteriet) och huvuddelen av verksamheten bedrivs tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (verksamhetskriteriet). Undantaget kan till exempel vara tillämpligt i vissa fall vid interna inköp mellan en kommun och ett av kommunen helägt bolag. Den situation du beskriver regleras i 3 kap. 14 § LOU. Undantaget endast är tillämpligt om den kontrollerande motparten är den enda kontrollerande myndigheten. Kontrollen kan således inte utövas tillsammans med andra upphandlande myndigheter (se prop. 2015/16:195 s. 962-963). 

  Att en upphandlande myndighet eller offentligt styrt organ finansieras av en annan innebär dock inte automatiskt att undantaget är tillämpligt. Om något av villkoren inte är uppfyllda kan undantaget inte tillämpas. Du kan läsa mer om kontroll- och verksamhetskriteriet i inlägget Får en upphandlande myndighet lämna anbud i egen upphandling? i vår Frågeportal. 

  Samarbetsavtal (Hamburgsundantaget)

  Vidare har EU-domstolen i flera avgöranden konstaterat att vissa former av samarbetsavtal inom offentlig sektor är undantagna upphandlingsreglerna (den så kallade Hamburgundantaget). För att sådana samarbetsavtal ska kunna vara undantagna upphandlingsskyldighet krävs något förenklat

  • att avtalet avser ett gemensamt allmännyttigt behov
  • att det inte förekommer deltagande av någon privat part, och
  • att inte någon privat leverantör gynnas, varken direkt eller indirekt av avtalet.

  En ytterligare förutsättning är att de upphandlande myndigheter som deltar i samarbetet utövar sin respektive verksamhet på den öppna marknaden i en omfattning som understiger 20 procent av de verksamheter som berörs av samarbetet (se bland annat EU-domstolens domar i C-480/06 Kommissionen mot Tyskland, C-159/11 ASL Lecce och C-386/11 Piepenbrock). 

  Läs mer om upphandling mellan myndigheter (hamburgundantaget) i vår Frågeportal samt i vår uppdragsrapport Samarbetsavtal - Om sk. Hamburgsamarbeten.

  Övrigt

  Anställningar (det vill säga anställningsavtal, och inte konsultavtal) är undantagna från LOU:s tillämpningsområde (se 3 kap. 25 § LOU).

  I det fall inköp mellan två upphandlande myndigheter eller offentligt styrda organ inte är undantagna från upphandlingslagstiftningen kan det vara möjligt att använda direktupphandling om värdet av direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret understiger direktupphandlingsgränsen (se 19 kap. 7 § tredje stycket LOU). 

  För information om vad som avses med direktupphandlingar av samma slag, se Upphandlingsmyndighetens vägledning Är inköpen av samma slag?

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.