Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Upphandling från Internationell mellanstatlig organisation

Kan en svensk statlig myndighet samarbeta med en internationell mellanstatlig organisation i vilken Sverige är medlem, som tillhandahåller visst stöd och vissa tjänster riktade till enskilda personer, och som myndigheten betalar ut ersättning för till den mellanstatliga organisationen, utan tillämpning av LOU?

Kommentarer

 • Hej Charlotte!

  Det låter som en situation som man skulle behöva sätta sig in i mer i detalj för att kunna lämna ett användbart svar. Allmänt och förenklat kan sägas att upphandlingsreglerna är tillämpliga när upphandlande myndigheter köper varor, tjänster och byggentreprenader från en leverantör. Reglerna är emellertid även tillämpliga om det som den upphandlande myndigheten köper tillhandahålls tredje man istället för myndigheten själv. Tillämpligheten av upphandlingsreglerna förutsätter även att det är fråga om ett avtal med ekonomiska villkor. Däremot omfattas inte bidragsgivning (se till exempel SOU 2013:12 s. 506-510, som dock behandlar frågan ur ett annat perspektiv).

  Upphandlande myndigheter kan under vissa förutsättningar träffa samarbetsavtal (även kallade samarbetsavtal eller Hamburg-samarbeten) med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt LOU. Undantaget finns infört i 3 kap. 17-18 §§ LOU och har beskrivits såväl på vår webbplats som i vår rapport om samarbetsavtal.

  För att sådana samarbetsavtal ska kunna vara undantagna upphandlingsskyldighet krävs något förenklat
  • att avtalet avser ett gemensamt allmännyttigt behov;
  • att det inte förekommer deltagande av någon privat part samt
  • att inte någon privat leverantör gynnas, varken direkt eller indirekt av avtalet.

  En ytterligare förutsättning är att de upphandlande myndigheter som deltar i samarbetet utövar sin respektive verksamhet på den öppna marknaden i en omfattning som understiger 20 procent av de verksamheter som berörs av samarbetet (se 3 kap. 17 § punkten 3 LOU samt EU-domstolens domar i mål C-480/06 Kommissionen mot Tyskland, C-159/11 ASL Lecce samt C-386/11 Piepenbrock).

  Notera också att bestämmelsen i 3 kap. 7-9 §§ LOU (1 kap. 5 § ÄLOU) som undantar vissa typer av upphandling från regelverket om upphandlingen istället är reglerad enligt vissa internationella regler, till exempel upphandlingsförfaranden som har överenskommits i en internationell organisation. Utifrån dina uppgifter tror jag dock inte att detta undantag är tillämpligt i detta fall.

  Se även information på Kommissionens webbplats om internationell upphandling.

  Man kanske bör notera att det kan finnas andra internationella regelverk än upphandlingsregler - och säkerligen en del nationell lagstiftning - som reglerar den aktuella formen av transaktioner.

  Avslutningsvis vet jag att det finns flera publicerade rättsliga analyser av upphandlingsreglernas tillämplighet i internationella förhållanden, till exempel denna rapport.

  Uppdaterad: den 25 mars 2019
  Henrik Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.