Till senaste kommentaren

Omfattas köp av hemförsäkring till kommunala bostadsbolagets kunder av upphandlingsplikt?

Hej !

Kan ett kommunägt bostadsbolag teckna avtal med ett försäkringsbolag för hyresgästers hemförsäkring utan en offentlig upphandling.

Hyresgästerna får eget försäkringsbrev men deras premie betalas via hyresavin och därefter överförs pengar till försäkringsbolaget.

Kommentarer

 • Hej Bertil!

  För att ett förfarande ska anses vara upphandlingspliktigt måste det innebära dels att ett avtal med ekonomiska villkor ingås och att en upphandlande myndighet anskaffar en vara, tjänst eller byggentreprenad. Enkelt uttryckt gäller alltså upphandlingsreglerna när en upphandlande myndighet ska ge en leverantör någon form av ersättning för att utföra eller leverera något.

  Enligt förutsättningarna i din fråga är det bostadsbolaget det vill säga en upphandlande myndighet som har ett avtal med försäkringsbolaget. Tjänsten i fråga är hemförsäkring till hyresgästerna och denna tjänst är om jag förstår det rätt obligatoriskt för hyresgästerna eftersom det betalas via hyresavin. Den upphandlande myndigheten köper alltså en tjänst av försäkringsbolaget. Det som är speciellt med förutsättningarna i frågan är att det i praktiken är hyresgästerna som betalar för tjänsten. Har då den upphandlande myndigheten gett leverantören en ersättning?

  Det bör inte ha avgörande betydelse att det är hyresgästerna som står för den egentliga ersättningen till försäkringsbolaget. Min uppfattning är därför att försäkringstjänsterna under de givna förutsättningarna bör upphandlas.

  Det är dock en svår fråga utan något självklart svar. Om vi i stället tänker oss ett scenario där bostadsbolaget kommer överens med försäkringsbolaget om att försäkringsbolagets hemförsäkring kommer att erbjudas hyresgästerna till ett rabatterat pris och det är frivilligt för hyresgästerna att använda erbjudandet är det mer tveksamt om det uppkommer någon upphandlingsplikt för bostadsbolaget. Det är då fråga om bostadsbolaget verkligen köper en tjänst, eller om det närmare är att se som att man säljer en tjänst till försäkringsbolaget. Det bör dock utredas om överenskommelsen är att betrakta som en tjänstekoncession och därför ska upphandlas enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

  Viss ledning kan här dras från Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 8881–12. Målet avser ett landsting som avgett en avsiktsförklaring om att träffa avtal om återbäring med ett läkemedelsföretag. Avtalet innebar att landstinget åtog sig att rekommendera det läkemedel som gav landstinget mest total ekonomisk nytta mot att företaget åtog sig att till landstinget betala återbäring. Kammarrätten fann att detta avtal inte var en anskaffning i den mening som avses i det upphandlingsrättsliga regelverket och att lagen om offentlig upphandling (LOU) därför inte var tillämpligt. Av ett yttrande av Konkurrensverket till förvaltningsrätten i samma mål framgår att bedömningen av om det föreligger en upphandlingspliktig anskaffning enligt LOU bör göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och på ett sådant funktionellt sätt att det inte är möjligt att kringgå upphandlingslagstiftningen.

  Det bör även påpekas att även om LOU inte skulle vara tillämpligt kan det finnas andra bestämmelser som hindrar ett upplägg där man gynnar en näringsidkare framför andra i till exempel kommunallagen.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.