Till senaste kommentaren

Går det att fördela EU-medel mellan olika joint tenders som i sin tur är upphandlande myndigheter?

Hej,

vi skulle vilja lämna in ett anbud på en EU-upphandling (https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:325954-2018:TEXT:EN:HTML) som syftar till att
 • främja investeringar i ny och innovativ teknik, produktionsprocesser och andra lösningar för att skapa nya mervärdesprodukter, jobb och tjänster samtidigt som de förbättrar produktivitet och effektivitet;
 • stödja SMEs för att övervinna hinder i att integrera / distribuera / använda avancerad teknik och inträde på nischmarknader för nya produkter och tjänster;
 • skapa starkare synergier mellan företag som är verksamma inom TCLF-branscher på ena sidan, och forskare och teknikcentra å andra sidan;
 • stödja utvecklingen av nya produkter och tjänster som tillhandahålls av SMEs som är verksamma inom TCLF-industrin
 • utveckla marknadsmöjligheter för leverantörer eller ägare av avancerad teknik och tekniskt färdiga lösningar.
Anbudet lämnas in av en grupp ekonomiska aktörer (juridiska personer), s.k. joint tenderers. Vid ett sådant gemensamt anbud har samtliga aktörer i gruppen solidariskt ansvar gentemot den upphandlande myndigheten för utförandet av kontraktet som helhet, det vill säga både finansiellt och operativt. Anbudsgivaren måste emellertid utse en av de ekonomiska aktörerna som en enda kontaktpunkt ("ledaren"), i detta fall vi, för den upphandlande myndigheten för administrativa och ekonomiska aspekter samt operationell förvaltning av kontraktet. Efter tilldelningen kommer den upphandlande myndigheten att underteckna kontraktet antingen med alla medlemmar i grupp eller med ledaren på uppdrag av alla medlemmar i gruppen, auktoriserad av den andra
medlemmar via fullmakter.

Våra frågor är:
 1. Kan vi föra EU:s medel vidare till dessa andra sökande aktörerna (joint tenderers) inom ramen för det upphandlade kontraktet med EU utan att vi har upphandlat de andra aktörerna som tillsammans med oss lämnat in anbudet?
 2. Faller denna typ av upphandlat kontrakt inom ramen för undantag av LOU (SFS 2016:1145 3:e kap §§ 8-9 eller någon annan förordning?

Kommentarer

 • Hej Marie,

  Det framgår inte av din frågeställning vilken upphandlingslag som är tillämplig i det aktuella fallet. Detta bör utredas i det enskilda fallet. Nedan utgår vi ifrån att alla leverantörer i gruppen som lämnar anbud i ditt exempel är upphandlande myndigheter enligt LOU.

  1. Svaret beror på om ”ledaren” anses anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader från de andra leverantörerna i gruppen genom tilldelning av kontrakt eller inte (se 1 kap. 2 § LOU). Är det frågan om upphandling ska LOU som utgångspunkt tillämpas. Det framgår inte av din frågeställning om så är fallet. Kommer den upphandlande myndigheten fram till att det inte är frågan om åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt är LOU inte tillämpligt. Ett exempel på en situation där det är tveksamt om en upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader sker är när två myndigheter får ett bidrag från en extern aktör men endast en, av administrativa skäl, får bidraget för vidareförmedling till den andra myndigheten. Notera att en bedömning behöver göras i det enskilda fallet för att avgöra om upphandlingsplikt föreligger.

  2. I exemplet bör det först utredas om LOU överhuvudtaget är tillämpligt. Om så är fallet kan det vara aktuellt att utreda om det finns förutsättningar att tillämpa någon av de aktuella bestämmelserna. Utifrån vad som framgår av ditt exempel går det inte att avgöra om åtgärderna faller inom ramen för 3 kap. 8 eller 9 §§ LOU. I exemplet kan det därför vara lämpligt att utreda vilka omständigheter som föreligger som kan vara relevanta för att tillämpa bestämmelserna. En annan bestämmelse som kan vara relevant att titta närmre vid upphandling mellan upphandlande myndigheter är bestämmelsen 3 kap. 17 § LOU.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.