Upphandling lekplatsbesiktning

Hej,

Får man vid upphandling av Lekplatsbesiktningar kräva en certifiering av ett specifikt certifieringsorgan?

Kommentarer

 • Hej!

  Vi tolkar din fråga som att kravet på en certifiering av ett specifikt certifieringsorgan avser ett bevis för ett specifikt kvalificeringskrav. Vi har även valt att svara på hur det blir om kravet istället utformas som ett särskilt kontraktsvillkor.
   
  Kvalificeringskrav
  Det finns regler i upphandlingslagstiftningen om krav på certifiering men dessa avser endast certifiering enligt standarder för miljö- och kvalitetssäkringsstandarder vid upphandling över tröskelvärdet. Dessa regler finns i 15 kap. 14–15 § LOU. Förenklat kan man säga att upphandlingsreglerna förutsätter att man skiljer på de krav som ställs på leverantören i upphandlingen från de bevis myndigheten begär att leverantörerna ska ha, för att visa att de uppfyller kraven. Vid krav på certifiering är det viktigt att bedöma om kravet är proportionerligt.

  Särskilt när det gäller krav hänförliga till miljö- och kvalitetssäkringsstandarder gäller följande. En leverantörs möjligheter att åberopa annan bevisning än den certifiering myndigheten begär, bör i regel inte begränsas om leverantören på ett annat sätt kan visa att den uppfyller kraven. Den upphandlande myndigheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat ackrediterat certifieringsorgan som är etablerat inom EES. I Sverige har Swedac fått regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan.

  Särskilt kontraktsvillkor
  Krav på certifiering kan även utformas som ett särskilt kontraktsvillkor för hur kontraktet ska fullgöras efter leverantören har blivit tilldelad kontraktet. Särskilda kontraktsvillkor ska anges i upphandlingsdokumenten och ha anknytning till det som har upphandlats. Även sådana villkor ska vara förenliga med de grundläggande principerna.

  Hur gör man en proportionalitetsbedömning?
  En proportionalitetsprövning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  Källhänvisning: 15 kap. § 14–15, 17 kap. 1 § LOU. C-234/03 Contse och RÅ 1999 ref. 76 avseende proportionalitetsbedömningen.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.