Till senaste kommentaren

Går det att avropa från andra ramavtal inom samma koncern?

Hej,

vi är ett kommunalt bostadsbolag som har ett systerbolag. Vi säljer våra interna tjänster till detta systerbolag i form av projektledning, förvaltare, drift etc. Vid utförande av arbete åt systerbolag förekommer att vi måste beställa externa varor/tjänster/entreprenader. Min fråga är om vi kan nyttja våra egna upphandlade ramavtal för detta eller måste vi upphandla detta behov åt vårat systerbolag?

Kommentarer

 • Hej Sara,

  Om det är ni som ska göra anskaffningen för att kunna fullgöra uppdraget bör ni använda era egna ramavtal. Om anskaffningen däremot är ämnad för att direkt tillgodose systerbolagets behov ska anskaffningen som utgångspunkt konkurrensutsättas av systerbolaget, eller avropas från ett ramavtal där systerbolaget är identifierad i den avropsberättigade kretsen.

  Om det kommunala bolaget använder sitt egna ramavtal för att tillgodose systerbolagets behov behovet kan det vara möjligt för systerbolaget att tillgodogöra sig varorna/tjänsterna/entreprenaderna genom horisontell intern upphandling. Horisontell intern upphandling mellan dotterbolag och vilka de yttre ramarna för sådana köp är regleras i 3 kap. 15 § LOU. En förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen är att både det kommunala bolaget och systerbolaget kontrolleras av samma upphandlande myndighet (se prop. 2015/16:195 s. 963). Se även inlägget Behövs upphandling mellan två bolag i samma koncern i vår Frågeportal. Upphandlingsmyndigheten kan inte avgöra om undantaget från upphandlingsplikten är tillämpligt i enskilda fall.

  Det ska även tilläggas att en upphandlande myndighet inte får tillämpa ett ramavtal på ett otillbörligt sätt som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen (se beaktandesats 61 i LOU-direktivet). Exakt vad som skulle kunna utgöra en otillbörlig tillämpning av ett ramavtal är oklart, men om exempelvis avropsvolymen från ramavtalet ökar betydligt för att tillgodose systerbolagets behov kan det innebära att ramavtalets leverantörer otillbörligt gynnas i förhållande till deras konkurrenter (jfr Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 439–15). Se även Förvaltningsrätten i Umeås dom i mål nr 471-15.

  Uppdaterad: den 19 mars 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.