Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gäller de upphandlingsrättsliga principerna när man lämnar anbud i Danmark?

Står inför att lämna anbud till ett ramavtal till ett universitet i Danmark. Ett av deras tilldelningskriterier för antagande av anbud är antal produkter i en bred produktkatalog; ju fler produkter desto högre tilldelningspoäng. Jag har en liten firma med konkurrenskraftiga produkter, men i ett begränsat sortiment sett till antalet produkter. Kan man hävda att deras tilldelningskriterier strider mot någon av de grundläggande principerna? Vilken i så fall?

Kommentarer

 • Hej,

  För att besvara din fråga bör ett par frågor benas ut.

  Omfattas upphandlingen av svensk upphandlingslagstiftning? 
  Av frågan förstår vi det som att den upphandlande myndigheten i det aktuella fallet är en dansk upphandlande myndighet. Därför omfattas upphandlingen sannolikt inte av svensk upphandlingslagstiftning, utan av dansk.

  Frågan om huruvida en offentlig upphandling i Danmark omfattas av de EU-rättsliga principerna beror främst på huruvida upphandlingen har ett så kallat bestämt gränsöverskridande intresse eller inte. Om upphandlingen är av ett bestämt gränsöverskridande intresse, ska den upphandlande myndigheten genomföra upphandlingen med hänsyn till dessa principer.

  Om upphandlingen däremot inte har något bestämt gränsöverskridande intresse gäller de upphandlingsrättsliga principerna enbart om upphandlingens värde överstiger det danska nationella tröskelvärdet på 500 000 DKK. För danska upphandlingar som varken överstiger detta nationella tröskelvärde eller som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse saknas med andra ord upphandlingsregler.

  För mer information om dansk upphandlingslagstiftning kan du vända dig till Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Vilka tilldelningskriterier är tillåtna? 
  Enligt svensk rätt har upphandlande myndigheter som utgångspunkt stor frihet att själv utforma sina upphandlingar för att tillgodose de behov som myndigheten har. De grundläggande principerna för offentlig upphandling ska dock alltid beaktas vid svenska upphandlingar, även vid upphandlingar under tröskelvärdet.

  Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi inte göra någon bedömning av enskilda krav eller tilldelningskriterier. Det finns inget generellt förbud mot den typen av tilldelningskriterium som du beskriver, men krav och kriteriets förenlighet med de grundläggande principerna för offentlig upphandling måste avgöras i varje enskilt fall. Läs gärna mer om principerna på vår webbplats.

  Utifrån ditt exempel kan det vara särskilt intressant att undersöka kriteriet utifrån proportionalitetsprincipen. För att ett krav eller tilldelningskriterium ska vara proportionerligt ska det ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas (se prop. 2015/16:195 s. 1092).

  En proportionalitetsbedömning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen (se exempelvis EU-domstolens dom i mål nr C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37).

  Det är möjligt att ovanstående även har viss bäring enligt dansk rätt, eftersom både dansk och svensk rätt grundar sig på samma EU-direktiv.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.