Till senaste kommentaren

När är undantaget om tekniska skäl tillämpligt?

Hej!

Man vill inte riskera växtsjukdom och har som krav att odlingen ska ligga på Mälaröarna. Samtliga odlare på Mälaröarna tillfrågas.

Upphandlingen görs genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Åberopat undantag från annonsering är LOU 6 kap 14 § punkten b med hänvisning till smittorisken vid odling utanför Mälaröarna.

Jag tror inte att man har rätt grund att åberopa undantag från annonsering och tror att förfarandet är inte korrekt.

Vad säger ni?

Kommentarer

 • Hej,

  Inledningsvis vill jag upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte gör några bedömningar i enskilda fall. Vi ger däremot gärna vägledning av generell karaktär.

  Utformning av en upphandling
  En upphandlande myndighet har en förhållandevis stor frihet att själv bestämma hur upphandlingsdokumenten ska utformas och vad som ska tillmätas betydelse för att tillfredsställa sina behov. Krav och villkor måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna, bland annat proportionalitetsprincipen.

  Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

  Möjligheten att i vissa situationer använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering utgör ett undantag från huvudregeln att offentliga kontrakt ska konkurrensutsättas genom annonserade upphandlingar. I bestämmelsen du hänvisar till klargörs att förhandlat förfarande utan föregående annonsering bland annat får användas om det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens.

  Med tekniska skäl kan exempelvis avses att det bara finns en leverantör som har kompetens att utföra arbetet som tillhandahåller det som ska upphandlas. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs dels att det inte finns några rimliga alternativ, dels att denna situation inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upphandlingen. Med detta avses att den upphandlande myndigheten inte själv skapat bristen på konkurrens genom att utforma förutsättningarna för upphandlingen på så sätt att bara en viss leverantör kan komma ifråga.

  Undantag ska tolkas restriktivt
  Bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och det är den som åberopar undantaget som ska kunna visa att undantaget är tillämpligt. Om en upphandlande myndighet anser sig ha rätt att tillämpa en undantagsregel ska myndigheten bevisa att alla förutsättningar för att tillämpa undantaget är uppfyllda.

  Läs mer
  Läs mer om förhandlat förfarande utan föregående annonsering på vår webbplats.

  Se även inläggen Får man ställa krav som möjliggör enbart en leverantör? och Undantag från upphandling om det bara finns en aktuell leverantör? i vår Frågeportal.

  Se även exempel på felaktig tillämpning i Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3560–18 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1591–19.

  Källhänvisningar
  • 6 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt.
  Uppdaterad: den 7 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.