Till senaste kommentaren

Får avtal sägas upp utan anledning och vilken uppsägningstid är rimlig?

Hej!

Håller på med en upphandling där beställaren anger att avtalstiden är max 6 år men att avtalet kan sägas upp av båda parter med 9 månaders uppsägningstid när som helst under avtalsperioden. Man anger inte att några skäl till uppsägning behöver föreligga.

Leverantörens investeringar i hårdvara uppgår till ca 800tkr-1300tkr för att kunna fullgöra åtagandet under avtalstiden.

Kan man anse att denna möjlighet till uppsägning av ett avtal som skall vara max 6 år är förenligt med proportionalitetsprincipen?

Som leverantör är det svårt att räkna hem investeringen när man inte vet om avtalet blir 6 år eller 1 år.

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och kan därför inte granska enskilda avtalsvillkor, varför mitt svar blir av mer generell karaktär.

  Uppsägningsklausuler kan inkluderas i avtal för att reglera när och hur ett avtal kan avslutas i förtid. Hur en uppsägningsklausul får och bör utformas beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet och det syfte som ska uppnås med klausulen. Utformningen av en uppsägningsklausul är i första hand en avtalsrättslig fråga, men villkoren i kontraktet måste givetvis vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En alltför långtgående rätt att godtyckligt säga upp ett avtal i förtid utan hänvisning till förutbestämda omständigheter eller överträdelser skulle kunna strida mot proportionalitetsprincipen. Detta är dock något som får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Om kontraktet kräver investeringar eller liknande hos anbudsgivaren kan det å ena sidan vara mindre lämpligt att inkludera en klausul som gör det osäkert hur lång tid anbudsgivaren har för att ta igen sina kostnader för kontraktet. Under andra omständigheter, eller i vissa branscher, kan det å andra sidan vara godtagbart med en friare möjlighet att säga upp ett kontrakt.

  Uppdaterad: den 20 juni 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.