Till senaste kommentaren

Får avtal sägas upp utan anledning och vilken uppsägningstid är rimlig?

Hej!

Håller på med en upphandling där beställaren anger att avtalstiden är max 6 år men att avtalet kan sägas upp av båda parter med 9 månaders uppsägningstid när som helst under avtalsperioden. Man anger inte att några skäl till uppsägning behöver föreligga.

Leverantörens investeringar i hårdvara uppgår till ca 800tkr-1300tkr för att kunna fullgöra åtagandet under avtalstiden.

Kan man anse att denna möjlighet till uppsägning av ett avtal som skall vara max 6 år är förenligt med proportionalitetsprincipen?

Som leverantör är det svårt att räkna hem investeringen när man inte vet om avtalet blir 6 år eller 1 år.

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och kan därför inte granska enskilda avtalsvillkor, varför mitt svar blir av mer generell karaktär.

  Uppsägningsklausuler kan inkluderas i avtal för att reglera när och hur ett avtal kan avslutas i förtid. Hur en uppsägningsklausul får och bör utformas beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet och det syfte som ska uppnås med klausulen. Utformningen av en uppsägningsklausul är i första hand en avtalsrättslig fråga, men villkoren i kontraktet måste givetvis vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En alltför långtgående rätt att godtyckligt säga upp ett avtal i förtid utan hänvisning till förutbestämda omständigheter eller överträdelser skulle kunna strida mot proportionalitetsprincipen. Detta är dock något som får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

  Om kontraktet kräver investeringar eller liknande hos anbudsgivaren kan det å ena sidan vara mindre lämpligt att inkludera en klausul som gör det osäkert hur lång tid anbudsgivaren har för att ta igen sina kostnader för kontraktet. Under andra omständigheter, eller i vissa branscher, kan det å andra sidan vara godtagbart med en friare möjlighet att säga upp ett kontrakt.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.