Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Lagkrav på att ha möjlighet att säga upp kontrakt och ramavtal

I Art 73 i nya upphandlingsdirektivet anges att den upphandlade myndigheten bör ha rätt att kunna säga upp avtalet under vissa förutsättningar. I vilket kapitel och paragraf (enl regeringens förslag) kommer motsvarande bestämmelse finnas införd i de nya upphandlingslagarna?

Kommentarer

 • Hej Hans-Peter!

  Bestämmelsen i artikel 73 i LOU-direktivet om att medlemsstaterna ska se till att upphandlande myndighet har möjlighet att säga upp ett offentligt kontrakt under dess löptid under vissa omständigheter genomförs genom 17 kap. 17 § LOU (se bland annat prop. 2015/16:195 s. 1133 f.).

  Bestämmelsen i 17 kap. 17 § LOU har följande lydelse:

  "En upphandlande myndighet ska se till att kontrakt och ramavtal som ingås efter upphandling enligt denna lag innehåller villkor som gör det möjligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet, om
  1. det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 9-14 §§,
  2. leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen, eller
  3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande myndigheten ingå kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.

  Villkoren för att avsluta kontraktet eller ramavtalet ska anges i något av upphandlingsdokumenten."

  Det är dock snarast frågan om en skyldighet för den upphandlande myndigheten att säkerställa att ett kontrakt kan sägas upp i vissa särskilda fall, snarare än en lagreglerad rätt att säga upp avtal. En upphandlande myndighet kan även ha andra avtalsvillkor som reglerar när en upphandlande myndighet har rätt att säga upp ett avtal.

  Uppdaterad: den 20 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.